فلج بالا برنده‌هاي كره چشم (Double elevator palsy) و اصلاح هيپوتروپي آن

هشتمين كنگره سراسري چشم پزشكي

2 الي 5 آذر 1377، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

هيپوتروپي كره چشم همراه با پتوز يك طرفه در برخي شرايط كلينيكي ديده مي‌شوند. شايعترين علت آن فلج مادرزادي بالابرنده‌هاي كره چشم مي‌باشد.ده مورد از فلج بالابرنده‌‌هاي كره چشم (Double elevator palsy) مورد بررسي قرار گرفتند. علت اصلي مراجعه (9 مورد از ده مورد) پتوز در طرف مبتلا بوده است. تكنيك‌هاي جراحي Knapp و Callahan با يا بدون ريسس عضله ركتوس تحتاني، در چند مورد، براي اصلاح هيپوتروپي و پتوزكاذب بكار گرفته شد. پتوز حقيقي در سه بيمار با كوتاه كردن عضله بالابرنده (levator resection) و در يك بيمار با روش اسلينگ (Sling) مورد جراحي قرار گرفتند.نتايج جراحي براي اصلاح هيپوتروپي، پتوزكاذب و پتوز حقيقي رضيت بخش مي‌باشد.
استنتاج:نپ Knapp و كالاهان Callahan دو روش جراحي موثر و مطمئن براي فلج بالابرنده‌هاي كره چشم مي‌باشند، بنابراين قبل از هر گونه مداخله جراحي براي اصلاح پتوز بهتر است از روش‌هاي فوق‌الذكر استفاده نمود.

كلمات كليدي: