بررسي مقايسه‌اي ميزان انحراف و عوارض روش جراحي hang – back و استاندارد

هشتمين كنگره سراسري چشم پزشكي

2 الي 5 آذر 1377، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

سابقه و هدف:پرفوراسيون گلوب در جراحي استرابيسم تا نيم درصد گزارش شده كه بخصوص در بچه‌ها و در Rec عضله بوده است. بعضي جراحان روش hang-back را براي كمتر كردن اين عارضه پيشنهاد مي‌كنند.
مواد و روش:اين مطالعه بر روي 34 بيمار مراجعه كننده به مركز امام حسين (ع) طي سالهاي 76-77 به روش
Randomized matched double blind clinical trail انجام گرفته است. تمام معاينات قبل و 5/1 ماه بعد از جراحي توسط يك اپتومتريسيت بي‌خبر از نوع جراحي انجام گرفته است و تمام جراحي‌ها توسط يك جراح انجام گرفته شده است و نتايج يك تست آماري X4 تفسير شده است.
يافته‌ها:در ايزوتروپ‌ها (10 نفر شاهد و 10 نفر مورد) سن متوسط 6/4 سال و ميزان متوسط انحراف قبل از حمل∆42 و بعد از عمل∆6.5 و مدت متوسط پيگيري 6 ماه بوده است. تعداد 20% از هر گروه بعد از عمل، انحراف افقي بيش از D10 (نامطلوب) داشتند (non-sig).
در اگزوتروپ‌ها (7 نفر شاهد و 7 نفر مورد) سن متوسط 5/5 سال ميزان متوسط انحراف قبل از عمل D28 و بعد از عمل 8D و متوسط پيگيري 5 ماه بوده است. در هر گروه 28% موارد انحراف افقي بعد از عمل از10 D بيشتر بوده است (non-sig) در هيچ بيماري پرفوراسيون و دررفتگي عضله و انحراف عمودي ديده نشده است.
نتيجه‌گيري:چون تفاوت معني‌دار آماري از نظر انحراف بعد از عمل بين گروههاي مورد و شاهد در ET و XT ديده نشد بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه در اعمال Rec بخصوص در بچه‌ها و افراد ميوپ براي كاهش احتمال پرفوراسيون از روش hang-back استفاده شود.

كلمات كليدي: