بررسي نتايج پيوند قرينه در بيمارستان چشم راه آهن يزد

هشتمين كنگره سراسري چشم پزشكي

2 الي 5 آذر 1377، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

هدف:انديكاسيون و نتايج بينائي پيوند قرنيه در طول 5 سال در شهر يزد.
مواد و روشها:اين مطالعه يك آناليز گذشته نگر بر روي 166 پيوند قرنيه است كه در 152 بيمار در طول 5 سال از اول فروردين 1372 تا 29 اسفند 1376 انجام گرفت. متوسط زمان پيگيري 8/36 (60-40) ماه بود.داده‌هاي جنس، سن، انديكاسيون، نتايج بينائي، دفع و نارسايي پيوند آناليز شدند اهميت آماري توسط آناليز X2 آزمون گرديد.
نتايج:از 152 بيمار 96 (2/63 درصد) مرد و 56 (8/36 درصد) زن بودند سن متوسط بيماران 28/23± 05/40 سال (دامنه 83-5 سال) بود. سن متوسط گروه بيماران كراتوكونوس (5/7 ± 27/20 سال) بطور معني‌دار در مقايسه با سن متوسط ديگر گروههاي تشخيص پايين‌تر بود (P=0000). پيوند قرنيه در كراتوكونوس نتايج درماني بهتري در مقايسه ديگر پاتولوژي‌هاي قرنيه داشته است. حدت بينايي پس از عمل در گروه سني جوان (19-5) سال در مقايسه با ديگر گروههاي سني بهتر بوده است و اين تفاوت معني‌دار بود (P<0.000، 43.09 X 2). مهمترين انديكاسيون به ترتيب كاهش شيوع عبارت بودند از:كراتوكونوس (52 نفر= 3/31 درصد)، كدورت قرنيه با يا بدون واسكولاريزاسيون (45 نفر = 1/27 درصد)، كراتونوپاتي بولوز كه شامل ABK, PBK بود ( 27 نفر، 2/16 درصد)، ديستروفي قرنيه (16 نفر = 6/9 درصد)، عفونت قرنيه (15 نفر = 9 درصد) و پيوند مجدد (11 نفر = 6/6 درصد). مجموعاً 10 گرافت (6 درصد) كدورت پيدا كردند شايعترين علت نارسايي گرافت كراتيت باكتريال و دفع پيوند بودند. جمعاً 44 مورد دفع پيوند (3/25 درصد) در مطالعه ما ديده شد كه اين دفع در پيوندهاي غيركراتوكونوس در مقايسه با پيوندهاي كراتونوس بيشتر منجر به نارسائي گرافت گرديد.
استنتاج:كراتوكونوس شايعترين علت پيوند در يزد بود، پيوند قرنيه در بيماران كراتوكونوس كه با درمان غيرجراحي اصلاح نشوند عمل جراحي موفقيت‌آميزي است. انديكاسيون پيوند در يزد با ديگر مراكز چشمي ايران مطابقت دارد.

كلمات كليدي: