ارگانيسمهاي مولد زخم قرنيه در بيماران با لنز تماسي

هشتمين كنگره سراسري چشم پزشكي

2 الي 5 آذر 1377، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

زخم قرنيه يكي از مهمترين عوارض استفاده از لنزهاي تماسي است كه مشكلات قابل توجهي براي بيماران مي‌تواند در پي داشته باشد. درصد شيوع عوامل ميكروبي مولد اين نوع زخمها با آنچه كه در زخمهاي قرنيه‌اي كه ناشي از لنز تماسي نيستند ديده مي‌شود تفاوت دارد كه اين اختلاف از نظر درمان مناسب اين بيماران مهم مي‌باشد.ما در اين مقاله نتايج كشت ميكروبي از نمونه زخم قرنيه و محلول نگهداري از لنز تماسي را به بيماران مبتلا به زخم قرنيه ناشي از لنز تماسي (اعم از نوع نرم يا سخت) كه در فاصله سالهاي 77-1375 به مجتمع درماني حضرت رسول اكرم (ص) مراجعه نموده‌اند گزارش مي‌كنيم. در اين فاصله زماني 29 مورد زخم قرنيه ناشي از لنز تماسي وجود داشت كه در 24 بيمار (75/82%) نتيجه گشت از محلهاي ذكر شده مثبت بود.
ارگانيسمهاي جدا شده بشرح زير بود.
1- پسودوموناس 10 مورد 66/41%
2- باسيلهاي گرم منفي غير از پسودوموناس
كلبسيلا، پروتئوزيس) 6 مورد 25% (از جمله E.CLI)
3- استافيلوكوك آرئوس 3 مورد 12.5%
4- كانديدا آلبيكانس 3 مورد 12.5%
5- استافيلوك اپيدرميديس 1 مورد 4.16%
6- استرپتوكوك 1 مورد 4.16%
جزئيات بيشتر در زمينه نحوه نمونه گيري، محيطهاي كشت استفاده شده و تفكيك نتايج بر حسب لنز تماسي (سخت يا نرم) در هنگام ارائه مقاله بيان خواهد شد.

كلمات كليدي: