بررسي اتيولوژيك زخمهاي قرنيه و نتايج آنتي بيوگرام آنها

هشتمين كنگره سراسري چشم پزشكي

2 الي 5 آذر 1377، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

زخم قرنيه يكي از بيماريهاي مهم چشمي است كه خود علل عمده از دست دادن بينايي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مي‌باشد. دانستن هر چه بهتر ارگانيسمهاي ايجاد كننده آن و حساسيت اين ارگانيسمها به آنتي بيوتيكها ما را در ميان درمان مناسبتر اين بيماران كمك مي‌نمايد. در اين مقاله نتايج گشت ميكروبي و آنتي بيوگرام در 242 مورد از بيماران با تشخيص باليني زخم قرنيه كه در فاصله سالهاي 77-1374 به درمانگاه مجتمع درماني حضرت رسول اكرم (ص) مراجعه نموده بودند گزارش مي‌شود.
در 135 مورد (56%) نتيجه كشت مثبت بود. شايعترين ارگانيسمهاي جدا شده عبارت بودند از:
1- استافيلوكوك آرئوس كواگولاز مثبت 48 مورد 34.81%
2- استافيلوكوك كواگولاز منفي 33 مورد 24.44%
3- پسودوموناس 14 مورد 10.37%
4- باسيلهاي گرم منفي غير از پسودوموناس 15 مورد 11/11%
5- انواع قارچها 12 مورد 8/8%
6- ساير باكتريهاي هوازي 12 مورد 8/8%
7- باكتريهاي بي‌هوازي 1 مورد 0.74%
نتايج حساسيت به آنتي بيوتيك براي ارگانيسم شايع بشرح زير بود:
1- استافيلوكوك آرئوس: وانكومايسين 100%، سيپروفلوگزاسين 73/94%، سفازولين 77/77%، جنتامايسين 11/71%.
2- استافيلوكوك اپيدرميس: وانكومايسين 100%، سيپروفلوگزاسين100%، سفازولين 32/90%، جنتامايسين 66/66%.
3- پسودوموناس: سيپروفلوگزاسين 100%، آميكاسين 30/92%، جنتامايسين 57/78%، كانامايسين 57/28%، كاربن سيلين 55/55%، سفازولين 69/71%.
4- باسيلهاي گرم منفي غير از پسودوموناس: سيپرفلوگزاسين 100%، آميكاسين 66/91%، جنتامايسين 61/84%، كانامايسين 5/37%، كاربن سيلين 44/44%، سفازولين 66/41%.
جزئيات مربوط به نحوه كشتها، محيطهاي ميكروبي استفاده شده و نيز جزئيات مربوط به نتايج حاصله در هنگام ارائه مقاله بيان خواهد شد.

كلمات كليدي: