انسان و محيط زيست

دومين سمينار مشترك آب و فاضلاب ايران و آلمان

3 الي 5 مهر 1375، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

آلودگي هاي زيست محيطي و اثرات آن روي سلامت انسان در سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. كبد عضو مهمي است كه تحت تاثير اين آلودگيها قرار گرفته، موجب ضايعاتي در اين اندام كارآمد مي گردد.
ضايعات كبدي به وسيله الكل و مواد اعتياد آور، تماس هاي محيطي و كارگاهي با مواد شيميايي به وجود مي آيد. مواد زيان آور از راه پوست، تنفس (ريه ها) و دستگاه گوارش وارد متابوليسم بدن شده از طريق كليه ها دفع يا در كبد و بافتهاي چربي ذخيره مي گردد. ذخيره مواد شيميايي زيان آور در بافت كبد عوارض زيان آوري را به دنبال دارد كه از هر لحاظ قابل ملاحظه مي باشد.

كلمات كليدي: