بررسي دترجنت ها در رودخانه زاينده رود

دومين سمينار مشترك آب و فاضلاب ايران و آلمان

3 الي 5 مهر 1375، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

در اين مطالعه، مقدار دترجنتهاي آنيوني در 13 ايستگاه در طول رودخانه زاينده رود اصفهان، از تونل كوهرنگ در بالاترين نقطه تا ورزنه در پايين دست رودخانه به مدت يكسال و بطور ماهيانه اندازه گيري شد. نتايج نشان داد كه غلظتهاي 0.3-0.6 mg/L مربوط به ايستگاههاي پل آبشار، پل زيار- اژيه و ورزنه است كه اين ايستگاهها در مجاورت يا پايين دست بزرگترين منبع نقطه اي تخليه، يعني تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان واقع شده اند. غلظتهاي متوسط در دامنه 0.1-0.35 mg/L مربوط به ايستگاههاي سد چم آسمان و مقابل چاههاي فلمن به علت مجاورت اين محل ها با منابع نقطه اي كوچك تخليه، همچون شهرهاي باغ بهادران و فلاورجان و درچه مي باشد. غلظتهاي كم در دامنه 0.1mg/L– صفر مربوط به ساير ايستگاههاي نمونه برداري است. نتايج مطالعه نشان دهنده لزوم محدود نمودن تخليه فاضلاب خام و تامين آب حاصل از تصفيه از طريق اجراي قوانين زيست محيطي، بررسي وضعيت رودخانه از نظر اوتريفيكاسيون به علت ورود فسفاتهاي موجود در محصولات دترجنت بويژه در چهار ايستگاه آخر و باالتبع آن ميزان « بور» به علت وجود پربورات سديم در دترجنت ها مي باشد، كه براي محصولات كشاورزي آبياري شده با آب رودخانه مضر است. همچنين منطقه آبگيري يا تغذيه كننده چاههاي فلمن، كه به عنوان يكي از منابع عمده آب آشاميدني بشمار مي آيند، بويژه در صورت مشاهده « كف» در آب چاهها، توجه بيشتري را مي طلبد.

كلمات كليدي: