مراقبت هاي پرستاري (روحي – رواني) از كودكان مبتلا به كانسر

پانزدهمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان

25 الي 1 مهر 1382، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

عملكرد مراقبت پرستاري از كودكاني كه كانسر دارند مستلزم تكنولوژي جديد و تغيير در مراقبت هاي بهداشتي مي باشد. در طول درمان كودكاني كه كانسر دارند جنبه هاي مراقبت هاي پرستاري مد نظر مي باشد. كودكاني كه كانسر دارند در معرض اختلالات روحي از جمله: خستگي– افسردگي– اضطراب هستند.
خستگي در كودكاني كه كانسر دارند به عنوان يك جنبه قابل توجه نياز به مداخلات پرستاري دارد. همچنين كودكاني كه شيمي درماني يا اشعه درماني مي شوند در آنها خستگي به وفور ديده مي شود.
نوجواناني كه كانسر دارند و همچنين والدين اين نوجوانان در مورد خستگي نظريه هاي و عقيده هاي مختلفي را بيان كرده اند. يك پرستار بايد علت و نشانه هاي خستگي را در كودكان مبتلا به كانسر متوجه شود و مراقبت هاي حمايتي براي اين بيماران انجام دهد. درمان كاهش انرژي در بچه ها از طريق يكسري عواملي مي باشد از جمله تجديد قوا- حفظ و نگهداري انرژي. اين عوامل شامل سبك و نوع زندگي- عوامل اجتماعي محيطي و درمان تعديل كننده ها مي باشد. درمان تيپ و نوع خستگي در كودكان نياز به مداخلات پرستاري بهينه دارد. يكسري تحقيقات در كودكاني كه كانسر دارند جهت خستگي آنها انجام شد و نتيجه آن اين بود كه والدين كودكان خود را تشويق كنند تا وضعيت خواب و وضعيت تغذيه اي كودكان تغيير يابد تا مدت زمان طولاني تري بتوانند زنده بمانند.
از جمله اختلالات روحي ديگر در كودكان مبتلا به كانسر افسردگي مي باشد. در تحقيقي كه بين 50 كودكي كه كانسر داشته اند در كلينيك سرپايي كودكان انجام شد معيار افسردگي به طور چشمگيري نسبت به كودكاني كه سالم بودند بالا گزارش شد. كودكاني كه كانسر دارند درمان آنها مستلزم روش هاي دردناك تهاجمي مانند : بيوبسي مغز استخوان-پيوند مغز استخوان مي باشد كه اين روشهاي تهاجمي دردناك هم براي كودكان و هم براي والدين آنها اضطراب آور مي باشد. يك روش غير دارويي جهت كاهش روشهاي دردناك استفاده از روشهاي آرام بخش و بدون اضطراب است. بين اضطراب و نشانه هاي بعد از عملكردهاي تهاجمي ارتباط قابل چشمگيري وجود دارد.
در تحقيقي كه بين 15 نفر از والدين 12 كودك كه كانسر داشتند انجام شد اضطراب به وسيله تئوري (state tait amiety) اندازه گيري شد اضطراب به وسيله درك كه والدين از اضطراب داشتند اندازه گيري شد. در اين تحقيق سطح ترديد و اضطراب اندازه گيري شد. سطح ترديد و اضطراب از آنچه كه انتظار مي رفت پايين تر بود ولي در والدين سياه پوست به طور چشم گيري بالا بود. در مراقبت هاي پرستاري از كودكان مبتلا به كانسر به والدين توصيه مي شود كه جهت بهبود و تسكين علايم اضطراب مداخلاتي را انجام دهند.

كلمات كليدي: