يك مطالعه مقايسه اي بر روي عفونت هاي منتقله از راه خون در مصرف كنندگان تزريقي قديمي و جديد مواد در تهران

هشتمين همايش پياپي ساليانه انجمن روانپزشكان ايران

1 فروردین 1387، تهران - ايران

نوع ارائه: پوستر
چكيده:

زمينه و اهداف: شيوع بالاي عفونت با ويروس ايدز و هپاتيت B و C در مصرف كنندگان تزريقي مواد در ايران از دير باز مورد توجه بوده است. از اين رو، كاهش آسيب بعنوان سياست اساسي در مورد مواد در اولويت قرار گرفته است. به جهت تعداد زياد مصرف كنندگان تزريقي مواد در ايران، كه حدود 200 هزار نفر تخمين زده مي شود، شناسائي اين «گروه در معرض خطر جدي» به عنوان يك اولويت مطرح مي شود. هدف اين مطالعه بررسي اثر طول مدت مصرف تزريقي مواد بر روي عفونت هاي منتقله از راه خون مي باشد.
روش كار: تعداد 904 نفر از مصرف كنندگان تزريقي مواد، از مراكز ارائه كننده خدمات درماني و نيز از ميان مراكز تجمع معتادان در اماكن عمومي نسبت مساوي انتخاب شدند. آزمون ELIZA براي آنتي ژن سطحي هپاتيت HBV-Ag)B)، آنتي بادي هسته مركزي هپاتيت HBc-Ab) B)، آنتي بادي هپاتيت HCV-Ab) C) و HIV انجام شد. موارد مثبت از نظر HIV با استفاده از آزمايش وسترن بلات مجدداً مورد بررسي قرار مي گرفت. نتايج در دو گروه تزريق كنندگان جديد و قديمي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تعريف عملياتي براي تزريق كنندگان جديد، اولين تزريق پيش از دو سال از زمان انجام مطالعه را شامل مي گردد. نتايج مثبت سولوژيك بر اساس اين عامل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: از بين 904 مصرف كننده تزريقي كه معيارهاي ورود به مطالعه را كسب كرده بودند 226 (25.3%) سابقه تزريق مواد را در طي 2 يا كمتر از زمان مصاحبه را ذكر كرده بودند. شيوع عفونت HIV در بين تزريق كنندگان جديد مواد (4%) بطور معناداري از گروه تزريق كنندگان قديمي (13.2%) كمتر بود. نتايج مشابهي در مورد عفونت با هپاتيت C، نشان داده شد و تفاوت معناداري بين تزريقي هاي جديد (18.4%) و تزريقي هاي قديمي (40%) وجود داشت. اگر چه تفاوت بارزي در مورد شيوع تماس با ويروس هپاتيت بي (47.7% در مقابل 51.7%) به چشم نمي خورد.
بحث: اين مطالعه نشان داد، پيشگيري از عادات مصرف تزريقي مواد، كنترل رفتارهاي تزريقي پرخطر يا بازگشت سريع به عادات رفتاري غير تزريقي مي تواند منجر به شيوع پائين تر عفونت با هپاتيت C و HIV شود. بهر حال به نظر مي رسد عفونت با هپاتيت B در ايران همراهي با عوامل ديگري دارد كه در اين مطالعه به آن پرداخته نشده است.

كلمات كليدي: