مقايسه ميزان آگاهي دانشجويان نظامي و پزشكي در مورد راههاي انتقال و پيشگيري از ايدز 1383

دومين سمينار سراسري ايدز و بيماريهاي آميزشي

12 الي 14 آذر 1387، تهران - ايران

نوع ارائه: پوستر
چكيده:

مقدمه و اهداف: ايدز يكي از مهلك ترين بيماريهاي بشر بخصوص در كشورهاي در حال توسعه ميباشد. با توجه به اينكه اين بيماري درمان قطعي و واكسن ندارد تنها راه جلوگيري از گسترش بيماري در جامعه پيشگيري ميباشد لذا آموزش گروههاي در معرض خطر بخصوص جوانان ضروري ميباشد.دانشجويان سال آخر دانشگاه افسري بدليل جواني خودشان و با توجه به اينكه پس از فارغ التحصيل بعنوان فرمانده با قشر جوان و در معرض خطر ارتباط دارند.از طرف ديگر دانشجويان پزشكي بدليل اينكه بر بالين بيماران قرار گرفته و در مواجهه شغلي با اين ويروس قرار ميگيرند و در آينده در خط مقدم آموزش و مبارزه با ايدز قرار دارند لذا لازم است هر دو گروه آگاهي كامل در مورد اين بيماري داشته باشند. هدف اين مطالعه تعيين ميزان آگاهي دانشجويان سال آخر (سال چهارم) دانشگاه افسري امام علي(ع) و دانشجويان سال چهارم پزشكي قبل از گذراندن درس تئوري بيماريهاي عفوني در مورد راههاي انتقال و پيشگيري ايدز و مقايسه ميزان آگاهي در دو گروه بوده است.
روش مطالعه: مطالعه از نوع توصيفي و با پر كردن پرسشنامه قبل از سخنراني يك ساعته در مورد ايدز براي دانشجويان سال آخر دانشگاه افسري امام علي(ع) در تابستان 1383 و همينطور براي دانشجويان پزشكي قبل از ارائه مبحث ايدز در درس تئوري عفوني و در طي دو نيمسال در سال 1383 انجام شد .پرسشنامه شامل 24 سؤال در مورد آگاهي در رابطه با راههاي انتقال و پيشيري و درمان ايدز(علاوه بر سؤالات دموگرافيك و منبع اطلاعاتي) كه بصورت بلي؛ خير؛ نميدانم طراحي شده بود، نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS آناليز گرديد.
يافته ها: 124 نفر دانشجويان دانشگاه افسري كه همه پسر بودند و 50 نفر دانشجويان سال چهارم پزشكي شامل 40 نفر پسر و 10 نفر دختر در اين مطالعه شركت كردند ميانگين آگاهي دانشجويان دانشگاه افسري 8.5±73.1(91-41)و ميانگين آگاهي دانشجويان پزشكي 7.6±77.4(91-54)كه از نظر آماري معني دار بود (P=0.001 , Z=3.29)
نتيجه گيري: با وجود آگاهي خوب افراد مورد مطالعه و تفاوت معني دار ميزان آگاهي دانشجويان پزشكي با دانشجويان سال آخر دانشگاه افسري انتظار ميرفت با توجه به واحدهاي درسي گذرانده شده در طي دوره علوم پايه بوسيله دانشجويان پزشكي ميزان آگاهي دانشجويان پزشكي خيلي بيشتر باشد. لذا گذاشتن آموزش در مورد ايدز در طي سالهاي اول دانشكده پزشكي مشخص و ضروري مينمايد.

كلمات كليدي: