بررسي اپيدميولوژيك عفونت همزمان سل با ويروس نقص ايمني اكتسابي (HIV) در بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري در 6 ماهه اول سال 87

دومين سمينار سراسري ايدز و بيماريهاي آميزشي

12 الي 14 آذر 1387، تهران - ايران

نوع ارائه: پوستر
چكيده:

مقدمه: بروز اپيدمي ايدز در اوايل قرن 21 منجر به گسترش مجدد بيماري سل شد. بررسي ها نشان ميدهد بيماري سل شايعترين تظاهر ريوي عفونت هاي فرصت طلب در بيماران HIV‌ مثبت مي باشد.
روش كار: در 6 ماه اول سال 87 كليه بيماراني كه با تشخيص سل در بخش عفوني بيمارستاني مسيح دانشوري بستري شدند، وارد مطالعه گرديدند. شرط ورود به مطالعه از نظر HIV‌، داشتن دو تست اليزا و يك تست وسترن بلات مثبت است. اطلاعات اپيدميولوژيك مربوط به بيماران در فرم هاي مربوطه ثبت و در سيستم SPSS(11.5) مورد آناليز قرار گرفت.
نتايج: از بين 246 بيمار مسلول بستري شده در بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري، (20.7%)51 بيمار HIV مثبت وارد مطالعه شدند. ميانگين سني 9.82±39.6 بود. از اين تعداد 49 نفر (96%) مرد بوده كه در 47 مورد، راه انتقال اعتياد تزريقي بوده است. انتقال به روش هتروسكسوال عامل عفونت در 2 بيمار زن و 2 بيمار مرد بود. عفونت همزمان HIV/HCV در 43 بيمار (84.3%) وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به اثر متقابل و تداخلات درماني عفونت همزمان نقص ايمني اكتسابي و مايكوباكتريوزيس و نيز با توجه به شيوع بالاي عفونت هپاتيت سي در بيماران HIV مثبت با راه انتقال تزريقي، بررسي كليه بيماران مسلول از نظر همراهي با عفونتهاي ويروسي HIV‌ و HCV توصيه مي گردد.

كلمات كليدي: