پيش بيني ضايعات پاتولوژي بوسيله ماركرهاي بيوشيميايي در بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن B

سيزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

21 الي 25 آذر 1383، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

مقدمه: در ارزيابي پاتولوژي كبد ثانويه به هپاتيت مزمن B، بيوپسي كبد به عنوان Gold Standard است. بيوپسي كبد يك عمل تهاجمي در تشخيص و ارزيابي اين بيماران مي باشد. هدف از اين مطالعه، بررسي امكان استفاده از ماركرهاي سرمي در بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن B به عنوان يك ابزار غير تهاجمي مي باشد.
روش: در اين مطالعه مقطعي (Cross-sectional)، تعداد 178 بيمار مبتلا به هپاتيت مزمن B كه بين فروردين 1381 تا اسفند ماه 1382 به بيمارستان ميلاد مراجعه كردند تحت ارزيابي آزمايشگاهي (آمينوترانسفرازها، بيلي روبين، FBS, CBC, Lipid Profile) و با توجه به انديكاسيون تحت بيوپسي كبد قرار گرفتند.
نتايج: متوسط سن 13±34.4، HBeAg در (32%) 57 بيمار مثبت، HBV DNA در همه بيماران مثبت و بالاي 105 بود. شايعترين راه تشخيص از طريق اهداء خون (74 بيمار، 41.6%) پس از آن در 37 بيمار (20.8%) بطور اتفاقي و بدنبال چك آپ، در 32 (18%) بيمار بدنبال علائم باليني، 31 نفر (17.4%) متعاقب تشخيص ناقل بودن در يكي از افراد خانواده و در 4 مورد (2.2%) بصورت ناشناخته بود. عوامل خطر در اين بيماران به ترتيب به شرح زير مي باشد: تزريق خون (12.9%)، مصرف الكل (9%)، اعتياد تزريقي (6%)، خالكوبي (4.5%) جراحت جنگي (3.9%) تماس جنسي مشكوك (3.4%)، ديابت در 2.2%، CRF در 1.7% و پيوند كليه در 1.1% در سونوگرافي انجام شده، 155 بيمار(97.3%) سايز كبد طبيعي بود. ارزيابي آزمايشگاهي به شرح زير بود.
متوسط ، 22±AST=110.1 , Alt=30± 75.9 و پلاكت 6267±211549 بيوپسي كبد: متوسط درجه (Grade) و مرحله (Stage) و اندكس فعاليت بافت شناسي (HAI) به ترتيب 3±4.2، 1±1.6، 4±5.9 هيچگونه تفاوتي در درجه و مرحله بپوسي كبد بين بيماران در گروه با يا بدون سابقه تزريق خون وجود نداشت و همچنين هيچ تفاوت مشخصي در درجه و مرحله پاتولوژي بيوپسي كبد بين گروه هاي با يا بدون سابقه اعتياد تزريقي مشاهده نگرديد. براي پيش بيني HAI با توجه به تستهاي عملكرد كبدي (Ast, Alt, Alp, Bill, Pr)، CBC، تستهاي بيوشيميايي (FBS, TG, Chl) آناليز رگراسيون متعدد انجام پذيرفت. در پايان، تمام متغيرها، بجز Ast و Alt حذف شده و مجموع R پيش بيني شده حدود 53 وزن β و ارزش P براي هر كدام از آنها از قرار P<0.005:Ast ، b=0.9 و b=0.5, P<0.005 :Alt بود.
نتيجه گيري: براساس يافته هاي فوق مي توان نتيجه گرفت كه Alt و Ast در 53 درصد موارد در هپاتيت مزمن B مي تواند جايگزين بيوپسي كبد شود.

كلمات كليدي: