بررسي سطح HBV DNA viral load در ناقلين غيرفعال، مبتلايان به هپاتيت مزمن B و سيروز و همچنين يافتن ارتباط بين سطح HBV DNA viral load و شدت آزار كبدي در بيماران آلوده به HBV مزمن

سيزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

21 الي 25 آذر 1383، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

مقدمه: علاوه بر بررسي ها هيستولوژي و بيوشيمي يكي از روش هاي ارزيابي شدت آزار كبدي در بيماران آلوده به HBV شمارش ويروس (viral load) مي باشد. در اين مطالعه ميانگين HBV DNA viral load در گروه هاي مختلف بيماران آلوده به HBV تعيين و تفاوت آن در گروه هاي ناقل غير فعال، هپاتيت فعال -HBeAg و +HBeAg و سيروز بررسي شده است. همچنين هدف بعدي مطالعه يافتن ارتباط بين ميزان viral load و stage, score و grade هيستولوژي در بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن +HBe Ag و -HBe Ag بوده است. ارتباط ميان بين ميزان HBV DNA viral load و مقدار آنزيم هاي كبدي در هپاتيت مزمن فعال و در مبتلايان به سيروز بررسي شد. هدف كلي اين مطالعه بررسي ارتباط بين سطح سرمي ويروس HBV و شدت آزار كبدي در گروه هاي مختلف بيماران آلوده به HBV مي باشد.
روش انجام كار: در اين مطالعه 200 بيمار شامل 104 نفر ناقل غير فعال، 74 نفر هپاتيت مزمن فعال و 22 نفر فرد مبتلا به سيروز كبدي كه از سال 80 الي 83 مراجعه و از قبل درمان نشده بودند مورد بررسي قرار گرفت. ميزان viral load به روش Amplicore و تست هاي كبدي و تست هاي سرولوژي و هيستولوژي بيماران بررسي شد.
نتايج: بين گروه ها از لحاظ ميانگين viral load و همچنين فراواني نسبي viral load بالاي 105 اختلاف معني دار مشاهده شده (P<0.000 به اين معني كه در گروه هپاتيت +HBe Ag اين ميزان ها از همه بيشتر و بعد گروه هپاتيت -HBe Ag و در گروه مبتلايان به سيروز مقدار viral load بطور معني داري كمتر از هپاتيت مزمن بود.) در مبتلايان به هپاتيت مزمن فعال -HBe Ag رابطه ي همبستگي بين stage , grade و score كبدي با ميانگين viral load وجود نداشت. (P>0.05) در مبتلايان به هپاتيت مزمن +HBe Ag نيز رابطه همبستگي بين ميانگين score, stage, grade, viral load پاتولوژي بدست نيامد. (P>0.05) ميانگين viral load در مبتلايان به هپاتيت مزمن +HBe Ag داراي Alt يا Ast طبيعي و غير طبيعي از نظر آماري تفاوت معني داري نشان نداد. (07/0=P) و (09/0=P) ميانگين viral load در مبتلايان به هپاتيت مزمن -HBe Ag داراي Alt يا Ast طبيعي و غيرطبيعي از نظر آماري تفاوت معني داري نشان نداد. (07/0=P) و (09/0=P) تنها در مبتلايان به سيروز يك همبستگي مثبت بين ميانگين viral load و Alt مشاهده شد. (451/0=r و 035/0=P).
بحث: در اين مطالعه ديده شد كه در فرد مبتلا به هپاتيت مزمن فعال -HBe Ag و +HBe Ag مقدار viral load از فرد ناقل غيرفعال بالاتر است. اما وقتي بيماري بطرف سيروز پيشرفت مي كند دوباره سطح viral 1 load پائين مي آيد كه احتمالا فيبروز وسيع و تخريب پارانشيم كبدي در جريان سيروز تكثير ويروس را محدود مي سازد و همچنين احتمال دارد كه در بعضي موارد سطح viral load سرمي با مقدار آن در هپاتوسيت ها در جريان سيروز تفاوت داشته باشد. همچنين در اين مطالعه رابطه همبستگي بين ميزان viral load و شدت آزار هيستولوژي و همچنين ميزان viral load و آنزيم هاي كبدي در مبتلايان به هپاتيت مزمن -HBe Ag و هپاتيت مزمن +HBe Ag به دست نيامد. به نظر مي رسد در فرد با ويرمي پائين هم بيماري فعال و پيشرونده كبدي مي تواند ايجاد شود.

كلمات كليدي: هپاتيت B ، بارويروسي HBV