بررسي ژنوتيپ ويروس هپاتيت C در بيماران دياليزي شهر تهران

پانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

25 الي 29 آذر 1385، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

مقدمه: تعيين ژنوتيپ ويروس هپاتيت (C (HCV و پراكندگي انواع آن در بيماران همودياليزي جهت تعيين احتمالي نحوه آلودگي با ويروس هپاتيت C، نحوه گسترش ويروس، طراحي و انتخاب استراتژي درماني و بالنتيجه پيش گويي ميزان پاسخ به درمان ضد ويروش ضرورت دارد. از اين رو بايستي قبل از شروع درمان ضد ويروس، ژنوتيپ HCV مشخص گردد.
متد و روش مطالعه: تمام بيماران همودياليزي شهر تهران مشكوك به درگيري توسط ويروس هپاتيت C جهت مطالعه انتخاب شدند. قبل از انجام تست ژنوتيپ، سرم بيماران از نظر آلودگي با HCV-RNA توسط روش nested-PCR و PCR مورد آزمايش قرار گرفت. انجام ژنوتيپ HCV توسط روش RFLP) Restriction Fragment Length poly morphism) بر روي نمونه هاي HCV-RNA مثبت انجام شد.
نتايج: از بين 155 نمونه مشكوك به عفونت با HCV، كه با روش nested-PCR و PCR مورد آزمايش قرار گرفتند، 67 نمونه HCV-RNA مثبت بودند. بدنبال آن تعيين ژنوتيپ بر روي اين نمونه هاي مثبت نشان داد كه شايعترين ژنوتيپ (3a (30.3% و (1a (28.8% بود كه بعد از آن عفونت با ژنوتيپ هاي (1b (18.2%)، 4 (16.7% و (3b (3% ديده شد. 3% بيماران نيز عفونت همزمان با ژنوتيپ 1b و 1a داشتند. همچنين در يك بيمار كه HCV-RNA مثبت داشت، ژنوتيپ قابل تعيين نبود. بعلاوه بر ژنوتيپ2 در نمونه ها ديده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده شايعترين ژنوتيپ ها در اين گروه همودياليزي مورد مطالعه در شهر تهران 3a و 1a بود. كه با مطالعات انجام شده قبلي در ايران مطابقت دارد.