بررسي آينده نگر عوامل خطر و تعيين زمان عفونت در نوزادان متولد شده از مادرانHIV-1 داراي نتيجه منفي آزمايش سرمي

يازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

9 اسفند الي 13 اسفند 1381، تهران - ايران

نوع ارائه: پوستر
چكيده:

مقدمه: انتقال ويروس هپاتيتC از مادر به فرزند در مادران مبتلا به عفونتHIV-1 به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است گزارشات پيشين دامنه ميزان انتقال را از 5.6 درصد تا 36 درصد نشان داده اند و اهميت ابتلا همزمان مادر بهHIV-1 به طور مكرر مورد تاييد قرار گرفته است درباره خطر انتقال ويروس هپاتيت C از مادر به كودك يا ساير الزامان و زمان ابتلا در نوزادان متولد شده از مادران داراي نتيجه منفي سرميHIV-1 اطلاعات محدودي در دست است.
هدف: تعيين عوامل خطر ساز و زمان انتقال عمودي ويروس هپاتيت C در زنان مبتلا به HIV-1
مواد و روش ها: پيگيري متوسط 28 ماهه نوزادان متولد شده از زنان داراي آنتي بادي هاي ويروس هپاتيت C و بدون HIV-1، 442 مادر و فرزند كه 403 تن از آنان تحقيق را تكميل كردند. معيارهاي اساسي پيامد: وجود آنتي باديهاي هپاتيت C، RNA ويروسي و فعاليت آلانين آمينوترانسفراز در كودكان، وجود RNA ويروسي، راه آلودگي به هپاتيتC، روش زايمان و نوع تغذيه نوزاد توسط مادران
يافته ها: در پايان پيگيري، 13 تن از 403 كودك عفونت ويروسي هپاتيت C مثبت را دريافت كرده بودند همه اين كودكان از مادران داراي RNA ويروس هپاتيت، مثبت متولد شده بودند. هيچ يك از 128 مادر RNA منفي عفونت را منتقل نكرده بودند (تفاوت 5 درصد 95 درصد ضريب اطمينان فاصله 2 تا 7 درصد) 60 كودك بلافاصله پس از تولد داراي RNA ويروسي بودند. 111 زن از مواد مخدر تزريقي درون وريدي استفاده كرده و 20 تن خون دريافت كرده بودند. 11 تن از نوزادان مبتلا از اين زنان متولد شده بودند و در مقايسه 2 كودك از 144 زن بدون عامل شناخته شده خطر به دنيا آمده بودند (تفاوت 7 درصد، 2 درصد تا 12 درصد)
بحث و نتيجه گيري: اين تحقيق نشان مي دهد، در زناني كه به HIV آلوده نيستند تنها آن دسته كه RNA ويروس هپاتيت C را دارا هستند نوزادانشان در معرض خطر ابتلا قرار دارند. انتقال ظاهراً در درون رحم صورت مي گيرد و ميزان انتقال در زناني كه خون با مواد مخدر تزريقي درون وريدي دريافت كرده اند از زنان بدون خطر شناخته شده عفونت، بيشتر است.

كلمات كليدي: