بررسي سلامت و تحمل داروهاي ضد ويروس (HIV (ZDV/3TC/NFV در افراد تماس يافته با فرآورده هاي آلوده به عفونت (HIV (PEP در مركز مشاوره

يازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

9 اسفند الي 13 اسفند 1381، تهران - ايران

نوع ارائه: پوستر
چكيده:

مقدمه: با توجه به شيوع رو به تزايد مواد آلوده به عفونت HIV و عدم رعايت احتياطات همه جانبه توسط پرسنل بهداشتي بروز تماسهاي ناخواسته با خون و فرآورده هاي آلوده به عفونت HIVيكي از راههاي انتقال عفونت مي باشد كه خوشبختانه با استفاده به موقع از داروهاي ضد ويروسي (HAART) مي توان به ميزان چشمگيري خطر انتقال را كاهش داد.
روش كار: در اين مطالعه آينده نگر در طي دو سال 32 مورد از افراد تماس يافته با خون و فرآورده هاي آلوده و ساير ابزار برندة مشكوك جهت بررسي به مركز مشاوره و مراقبت HIV/AIDS استان كرمانشاه مراجعه نمودند كه پس از انجام مشاوره و تكميل فرم مربوطه در صورت نياز تحت پروفيلاكسي سه دارويي با زيدودين300mg/BD، لاميودين 150mg/BD و نلفيناوير 750mg/TDS به مدت 4 هفته قرار گرفتند و براي تمامي موارد در زمان مراجعه (تست Zero) و 1.5-3 و 6 ماه بعد بررسي از نظر تست HIV و در صورت نياز واكسيناسيون با هپاتيت B (0،1،6 ماه) انجام پذيرفت
نتايج: 22 مورد (68.75%) از 32 فرد مورد تماس مراجعه كننده (19 مرد (59.37%) و 11 زن) بر اساس بررسي انجام شده نيازمند به شروع پروفيلاكسي سه دارويي (PEP) بودند. 12 مرد (54.54%) كه 6 نفر (50%) متاهل بوده و 10 مورد زن كه 5 مورد (50%) متاهل بودند. 14مورد (43.75%) از كل موارد در گروه سني30-21 سال بوده كه10 مورد از موارد پروفيلاكسي گرفته (45.45%) و 4 مورد از موارد پروفيلاكسي نگرفته (40%) در اين گروه سني قرار داشتند. از كل موارد مورد تماس 8 مورد (25%) زير ديپلم و 9 مورد (31.25%) در مقطع دكترا و بالاتر بوده كه از تعداد موارد PEP گرفته 5 مورد زير ديپلم و 8 مورد در مقطع دكترا و بالاتر بودند. در مورد نسبت فاميلي مورد تماس با عامل تماس در 25 مورد (78.12%) هيچ نسبتي وجود نداشت. فاصلة زماني از لحظه تماس تا هنگام مراجعه در گروه PEP گرفته 4 مورد كمتر از يك ساعت، 12 مورد (54.54%) كمتر از 24 ساعت، 2 مورد كمتر از 48 ساعت، و 4 مورد كمتر از 72 ساعت مراجعه نمودند و در مورد موارد PEP نگرفته يك مورد 1 ساعت، يك مورد كمتر از 6 ساعت، 4 مورد (40%) كمتر از 24 ساعت، 3 مورد كمتر از 48 ساعت و يك مورد پس از 18 روز مراجعه نموده و به طور كل ميانگين زماني در گروه PEP گرفته 30.72 و در گروهPEP نگرفته 51.1 ساعت و در كل موارد تماس 37.9 ساعت بود. حجم ماده مورد تماس در 29 مورد از كل موارد تماس (90.63%) كمتر از cc2 بوده كه اين ميزان در موارد PEP گرفته 19 مورد (86.37) و در موارد PEP نگرفته 10 مورد (100%) بود. وسيلة تماس در 20 مورد (62.5%) سر سوزن، 9 مورد (28.12%) پرتاب ترشحات، 2 مورد تماس جنسي و يك مورد وسايل برنده بود. شايعترين مكان تماس بيمارستان (43.75%) ، منزل(21.87%) و زندان (15.62%) بود. شايع ترين ماده مورد تماس، خون (81.25%) و پس از آن سيمن (6.24%) بود. شايع ترين محل تماس، پوست (15.62%) و پس از آن مخاط چشم (15.62%) بود. در مورد نحوه تماس، بيشترين موارد با جراحت سطحي (40.62%) و بدون جراحت (34.37%) بود. در مورد مشخصات مورد تماس 24 مورد (74.99%) HIV شناخته شده توسط مركز بوده و از 5 مورد مشكوك به HIV آزمايش 4 مورد منفي شد و تنها يك مورد مثبت شد. اولين اقدام پس از تماس، در 12 مورد (37.5%) ضدعفوني با محلول آنتي سپتيك بود. در 10 مورد كه تحت PEPقرار نگرفتند علت عدم PEP در 4 مورد منفي بودن آزمايش HIV و در 5 مورد تماس، غير موثر (بزاق، تماس، خون اندك با، پوست سالم و...) و مراجعة دير هنگام (18 روز پس از تماس) بود. ميانگين مدت زمان استفاده ازPEP 20.8 روز بود كه شايع ترين علت قطع دارو، عدم مراجعه مجدد فرد و بروز عوارض دارويي بود كه شايع ترين عارضه تهوع و استفراغ بود. خوشبختانه نتيجه آزمايش HIVدر كليه موارد مراجعه كننده در 6 ماه بعد منفي بود و 3 مورد نيز هنوز 6 ماه از تماس آنها سپري نشده است.
بحث: تنها 68.75% از افراد تماس يافته نيازمند پروفيلاكسي پس از تماس بوده كه بيشترين موارد در دو دستة زير ديپلم و مقطع پزشكي بودند. اغلب موارد نسبت فاميلي با عامل تماس نداشته و فاصلة زماني از موقع تماس تا هنگام مراجعه در گروه نيازمند بهPEP كمتر از 30 ساعت و در گروه فاقد نياز به PEPكمتر از 51 ساعت بود و در كل به علت اطلاع رساني به موقع ميانگين زماني 37.9 ساعت بود كه در دورة زماني مناسب جهت شروع پروفيلاكسي است. حجم ماده مورد تماس متاسفانه در اغلب موارد خون بود و وسيلة تماس در بيشتر موارد سر سوزن بوده كه به علت بي احتياطي و اشكال تكنيكي منجر به بروز تماس گشته. شايع ترين مكان تماس در اغلب موارد خون بود. و وسيله تماس در بيشتر موارد سر سوزن بوده كه به علت بي احتياطي و اشكال تكنيكي منجر به بروز تماس گشته. شايع ترين مكان تماس متاسفانه بيمارستان بود كه با رعايت احتياطات همه جانبه به ميزان چشمگيري مي توان از بروز اين حوادث پيشگيري نمود. خوشبختانه بجز يك مورد در ساير موارد تماس، همگي قبل از مراجعه اقدام به شستشو و ضدعفوني كردن محل تماس يافته با فرد آلوده به مركز و شروع به موقع PEP گشته است. متاسفانه اغلب موارد تحتPEP تنها 3 هفته داوري خود را مصرف نموده اند كه يكي از دلايل آن بروز عوارض دارويي و عدم تحمل مصرف روزانة تعداد زياد قرص (13 قرص در روز) بود. با توجه به مراجعه به موقع و شروع پروفيلاكسي هيچ موردي از آلودگي در افراد تماس يافته مشاهده نشد. بنابراين مراجعه به موقع و انجام اقدامات شستشو قبل از مراجعه و شروع به هنگام پروفيلاكسي نقش موثري در پيشگيري پس از تماس دارد.

كلمات كليدي: