بررسي دموگرافيك ايدز در تهران (كلينيك مركز بهداشت غرب تهران)

يازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

9 اسفند الي 13 اسفند 1381، تهران - ايران

نوع ارائه: پوستر
چكيده:

با وجود آنكه آمريكا و كشورهاي شمال اروپا نخستين موارد ايدز را گزارش نمودند ولي امروزه با آموزش صحيح و سيستمهاي مراقبت كارآمد اين بيماري در اين كشورها كاهش يافته حال آنكه در كشورهاي آسيايي رو به افزايش ميباشد. پس لزوم بكارگيري يك سيستم كارآمد براي كنترل اين بيماري در كشورمان ضروري بنظر ميرسد.
اين مقاله با هدف بررسي شيوع و راههاي انتقال ايدز و HIV در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ايدز و هپاتيت مركز بهداشت غرب تهران تهيه شده است سعي در ارايه راهكارهايي براي كنترل اين بيماري و رفع مشكلات بيماران دارد.
در بررسي انجام گرفته بر روري مبتلايان به HIV مراجعه كننده به كلينيك ايدز و هپاتيت مركز بهداشت غرب تهران نتايج زير به دست آمد: از 40 بيمار مراجعه كننده 17% زن و 83% مرد بودند. ميانگين سني بيماران 32 سال (كمترين 7 سال و بيشترين50 سال (43% بيماران تحصيلاتي در حد راهنمايي داشتند. 63% معتاد تزريقي بوده 26% از راه تماس جنسي 3% از راه مادر 6% از راه فرآوردههاي خوني آلوده شده بودند و 70% بيكار بودند سابقه خالكوبي در 33% آنان ديده ميشد. هپاتيت C در 40% و هپاتيت B در 9% موارد شيوع داشت و 33% به سل مبتلا بودند. 12% بيماران در مرحله ايدز بودند. بزرگترين مشكل بيماران نداشتن بيمه و بيكاري است.

كلمات كليدي: