آگاهي و نگرش پزشكان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نسبت به ايدز

يازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

9 اسفند الي 13 اسفند 1381، تهران - ايران

نوع ارائه: پوستر
چكيده:

مقدمه و اهداف: در پاندمي فعلي ايدز كه هيچگونه درمان قطعي جهت اين بيماري وجود ندارد و بيماري به هيچ بخش اختصاص ندارد پيشگيري از ابتلا تنها راه مبارزه مي باشد و اين امر در درجه اول با آگاهي پزشكان از راههاي ابتلاء و پيشگيري ميسر مي باشد در اين مطالعه ميزان آگاهي و نگرش اعضاء هيئت علمي و دستياران در دانشگاه شهيد بهشتي در بخشهاي تخصصي مختلف بررسي شده كه به عنوان پايه اي جهت تعيين ميزان برنامه هاي آموزشي اطلاع رساني مورد نياز استفاده گردد.
روش تحقيق: مطالعه توصيفي و با روشAdminstering Written Questionnarie نزد 114 نفر (71 آقا +43 خانم) از متخصصين و دستياران در بخشهاي مختلف تخصصي به صورت حضوري انجام شد.
يافته ها: محدوده سني افراد مورد مطالعه 52-25 سال (متوسط 32 سال) بود. 38% بيماري را در كشور اپيدمي مي دانستند و 63% بيمار HIV+ داشته اند و فقط 19% از تعداد مبتلايان در كشور اطلاع صحيح دارند.
63% از شايعترين راه انتقال ويروس در كشور و 85% از روش صحيح تشخيص آزمايشگاهي عفونت آگاه هستند. 30% از زمان مطلوب انجام پروفيلاكسي بعد از تماس و رژيم آن اطلاع دارند. 22% حاضر به معاينه بيمار HIV+ نبوده و 42% با بيماران خود در خصوص خطرات ابتلاء صحبت كرده اند.
نتيجه گيري: بنابراين نتايج در يك مركز دانشگاهي، آگاهي پزشكان از بيماري ايدز در كشور كم بوده و اين خطرناكتر از ناآگاهي مردم عادي است لذا نياز مبرم آموزش و اطلاع رساني به پزشكان در زمينه تشخيص و پيشگيري از اين بيماري وجود دارد.

كلمات كليدي: