بررسيHBsAg , AntiHIV, AntiHCV, RPR در اهداءكنندگان خون مردود شده با سابقه حجامت

يازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

9 اسفند الي 13 اسفند 1381، تهران - ايران

نوع ارائه: پوستر
چكيده:

مقدمه: حجامت از دوران باستان، زمان بقراط انجام مي شده و از آن براي درمان انواع بيماريها استفاده مي كردند و در كشورهاي اسلامي بعنوان يك سنت انجام مي شود و دركشور ما هم رواج زياد دارد در كشور ما حجامت با روش فنجان(Cupping) بصورت خشك و مرطوب انجام مي شود كه با انجام اين روش امكان انتقال بيماريهاي همچون هپاتيت B و هپاتيت C و عفونت HIV وجود دارد كه اين امر اهميت اطلاع رساني در رابطه با پيامدهاي حجامت به شيوه سنتي و انتخاب شيوه اي مناسبتر را مي طلبد.
روش تحقيق: اين مطالعه در بخش پژوهش پايگاه منطقه اي آموزشي انتقال خون جنوب شرق انجام شد كه كليه افرادي كه جهت اهداء خون مراجعه مي نمودند و سابقه حجامت داشتند مورد مطالعه قرار مي دادند اين افراد از اهداء خون منع مي شدند و يك آزمايش از جهت HBaAg , AntiHIV, AntiHCV به روش اليزا و RPR براي آنها انجام مي شد.
نتايج: 65 نفر از اهداكنندگان خون كه سابقه حجامت داشتند مورد بررسي قرار گرفتند. كه از اين 65 نفر 63 نفر مرد آزمايش قرار گرفتند كه 17 نفر (27%)HBaAg مثبت بودند. و 6 نفر (9.2%)Anti HCV مثبت بودند كه اين ميزان در اهداءكنندگان خون در مورد (HBsAg (3.03% و در مورد (AntiHCV(1% بود و همه افراد در موردAntiHIV و RPR منفي بودند ميانگين سني افراد مورد مطالعه 37 سال بود. 35 نفر (54%) توسط غير از گروههاي پزشكي و 8 نفر (12%) توسط پزشك و10 نفر (15%) توسط پرستار و 12نفر (19%) توسط بهيار مورد حجامت قرار گرفتند كه در مقايسه با افراد آلوده كه 13 نفر (57%) توسط گروههاي غيرپزشكي و 3 نفر (13%) توسط پزشك و 6 نفر (26%) توسط پرستار و 1 نفر (4%) توسط بهيار مورد حجامت قرار گرفتند.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه ميزان آلودگي از جهت بيماريهاي منتقله از طريق خون در افرادي كه سابقه حجامت داشتند از افراد جامعه خيلي بالاتر است كه اين لزوم بررسي و انتخاب روشي مناسبتر براي انجام حجامت به روش سنتي و اطلاع رساني به مردم در مورد خطرات عمل حجامت به روش سنتي را خاطر نشان مي كند.

كلمات كليدي: