آگاهي و نگرش و عملكرد دانشجويان در مورد ايدز و بيماريهاي مقاربتي روشهاي پيشگيري از آنها

يازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

9 اسفند الي 13 اسفند 1381، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

رفتارهاي جنسي جونان يكي از مهمترين مسايل بهداشتي جامعه ما محسوب مي شودكه بعلت حساسيت آن كمتر مورد مطالعه و تحقيق قرار مي گيرد و اين در حاليست كه جهان از جمله كشور ما با خطر گسترش بيماري ايدز كه يك بيماري خطرناك و لاعلاج است مواجه شده است. اين تحقيق با هدف شناسايي برخي از ابعاد اين مسئله كوشيد تا راهگشايي براي برنامه هاي مداخلاتي آينده جهت ارتقاي سطح سلامت جوانان باشد. در اين مطالعه مقطعي توصيفي تحليلي 1117 دانشجوي دختر و پسر از دانشگاههاي علوم پزشكي و بين المللي قزوين به روش نمونه گيري سهميه اي شركت جستند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي حاوي 43 سوال بسته در خصوص بهداشت باروري بود كه توسط خود دانشجويان تكميل مي گرديد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و توسط آزمونهاي من ويتني، كروسكال واليس و اسپيرمن و تعيين ميانگين و درصد مورد تجزيه وتحليل آماري قرار گرفت. در نمونه مورد مطالعه 654 نفر مونث و 457 نفر مذكر و داراي ميانگين سني بترتيب 21.4 و 22.7 بودند. بطور متوسط 57% از دانشجويان با بيماريهاي مقاربتي و 54% از دانشجويان با انوع روشهاي پيشگيري از ايدز آشنا بودند نسبت دانشجويان آگاه از ايدز به طور معني داري بيشتر از سوزاك و سفليس بود. آزمون من ويتني نشان داد كه پسران نسبت به دختران داراي آگاهي بيشتري در مورد بيماري هاي مقاربتي (MR– 607 vs 520) و روشهاي پيشگيري از بيماريهاي مقاربتي (MR=579 vs 539) هستند. (P<0.05) ميزان آگاهي در مورد بيماريهاي مقاربتي و روشهاي پيشگيري از آنها، با تجرد و يا عدم تجرد ارتباط نداشت. اكثر دانشجويان با گويه هاي مربوط به بهداشت باروري- جنسي و آموزش آن موافق بودند. 16.8% از دانشجويان پسر اظهار داشتند كه داراي نزديكي جنسي قبل از عقد دايم بوده اند كه 48% از آنان از كاندوم استفاده مي كردند. اين مطالعه نشان داد كه دانشجويان داراي اطلاعاتي متوسط و نگرشي مثبت راجع به بهداشت جنسي هستند، درحاليكه، واقعيتهايي نظير نزديكي قبل از عقد دايم، بروز بيماريهاي مقاربتي، حاملگي ناخواسته و سقط غير ايمن نيز در ميان آنان وجود دارد. بررسي مدل باورهاي بهداشتي دانشجويان با استفاده از Health Belief Model نشان داد كه اكثريت دانشجويان معتقد به تاثير زياد بيماريهاي مقاربتي و ايدز و حاملگي ناخواسته بر زندگي و آينده هستند همچنانكه اهميت زيادي نيز براي بهداشت باروري– جنسي قابل هستند. اكثريت آنان خطر شيوع اين بيماريها را در ميان جوانان متوسط ميدانند و توانايي جوانان را در رعايت بهداشت باروري كم يا متوسط مي بينند. اكثريت آنان معتقد به عدم كفايت خدمات مربوطه هستند و علت اصلي آن را نبودن جو مناسب براي ارائه خدمات و يا پايين بودن آگاهي ميدانند. بنابراين، مداخلات آموزشي و بهداشتي در جهت ارتقاي سلامت و بهداشت باروري نياز و خواسته جوانان است.

كلمات كليدي: