بررسي سرواپيدميولوژي عفونت ويروسي سيتومگال cmv در بيماران مبتلا به hiv در مركز مشاوره ايدز كرمانشاه

يازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

9 اسفند الي 13 اسفند 1381، تهران - ايران

نوع ارائه: پوستر
چكيده:

مقدمه: CMV انتشار جهاني دارد. اين ويروس يك عامل اصلي موربيديتي و مورتاليتي در بيماران مبتلا به ايدز مي باشد. با كاهش پاسخ ايمني سلولي ميزبان بخصوص پاسخ سلولهاي T بواسطه پيشرفت عفونت HIV در بيمار، ويروس مخفي مجددا فعال شده و سندرمهاي گوناگوني مانند گوريوريتينيت، ازوفاژيت، كوليت، پنوموني و بيماريCNS را سبب مي گردد. استفاده از گان سيكلووير خوراكي در بيماران مبتلا به AIDS پيشرفته در جلوگيري از ايجاد بيماريهاي خطرناك ناشي از CMV به اثبات رسيده است.
روش كار: موضوع مطالعه حاضر تعين سرواپيدميولوژي عفونتCMV در بيمارانHIV مثبت در مركز مشاوره ايدز كرمانشاه در سال1380مي باشد مطالعه از نوع توصيفي- مقطعي بوده و از 176 بيمار واجد آزمايش IgG، موارد بالاتر از iu/ml 30 مثبت در نظر گرفته شده است.
نتايج: از 176 بيمارHIV مثبت مورد آزمايش، 144 مورد (81.8%) از نظر سرولوژي CMVIgG مثبت بوده اند، كه از اين تعداد 138 مورد مرد و باقي زن بودند. 114 مورد متاهل (79.2%) و30 مورد (20.8%) مجرد بودند. 15 مورد (10.4%) در گروه سني 29–20 سال، 76 مورد (52.8%) در گروه. سني 39-30 سال، 49 مورد (34%) در گروه سني 49-40 سال و باقي بالاي 50 سال بودند. يك مورد داراي CD4<50، 12 مورد (18.3%) CD4>50 ,CD4<100، 24 مورد CD4>100 , CD4<200(16/7%)، 54 مورد (37.5%)CD4>200 , CD4<350 و 53 مورد (36.8%)CD4<350 بودند.
بحث: نتايج مطالعه نشان مي دهدكه تيتر مثبت آنتي بادي در 144 مورد (81.8%) بيماران وجود دارد و بيانگر اين است كه درصد بالائي از بيمارانHIV - مثبت مورد مطالعه در خطر بروز بيماريهاي شديد ناشي از CMV مي باشند و لازم است كه شمارش منظم سلولهاي CD+4 در آنان انجام پذيرفته و با كاهش تعداد سلولهاي ياد شده به كمتر از 50 عددي در ميلي متر مكعب پروفيلاكسي با گان سيكلووير آغاز مي گردد. ضمنا اين شيوع بالا لزوم انجام آزمايش بر روي عفونت CMV را در تمام بيمارانHIV - مثبت خاطر نشان مي سازد.

كلمات كليدي: