بررسي فراواني ماركرهاي سرولوژيك HIV، هپاتيت B و هپاتيت C در افراد مراجعه كننده به مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري همدان

پانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

25 الي 29 آذر 1385، تهران - ايران

نوع ارائه: پوستر
چكيده:

مقدمه و اهداف: ايدز، هپاتيت B و هپاتيت C سه عفونت ويروسي مهم و شايع در جهان هستند كه بخش عمده اي از هزينه هاي درماني، مراقبتي و نيروهاي كار در هر كشور صرف درمان، مراقبت و پيشگيري از ابتلا به اين بيماري ها مي شود. عوامل متعددي با بروز رفتارهاي پر خطر، باعث افزايش آسيب پذيري نسبت به اين بيماري ها مي شوند. بنابراين مطالعه حاضر با هدف بررسي فراواني ماركرهاي سرولوژيك HIV، هپاتيت B و هپاتيت C در افراد مراجعه كننده به مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري همدان انجام شد.
روش تحقيق: مطالعه حاضر به صورت توصيفي- مقطعي (cross-sectional) بر روي 379 فرد مراجعه كننده به مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري شهرستان همدان از فروردين ماه 1383 تا دي ماه 1384، انجام شد. پس از انجام مشاوره توسط متخصص عفوني، اطلاعات مربوط به سن، جنس و در صورت تمايل رفتارهاي پر خطر اين افراد به صورت كدهاي عددي (محرمانه) ثبت شد. نمونه خون هر فرد جهت انجام آزمايش هاي HCVAb, HBSAg و HIVAb به صورت رايگان تهيه شده و توسط سازمان انتقال خون و با روش ELISA آزمايش شد. نمونه هاي خون مثبت HCVAb و HIVAb جهت تاييد تشخيص با روش Western Blot مورد آزمايش قرار گرفتند كه در صورت مثبت شدن آزمايش مبتلا به هپاتيت C و HIV مثبت تلقي شدند.
نتايج تحقيق: از 379 فرد مورد مطالعه 71.5% (271 نفر) مذكر و 28.5% (108 نفر) مونث بودند. ميانگين سني اين افراد
9.57±29.79 سال بود. بيشترين مراجعين به اين مركز افراد 21 تا 35 ساله بودند كه 72% كل مراجعين را تشكيل مي دادند. آنتي بادي بر عليه ويروس HIV در 4%(15 نفر) مثبت بود. 2.9% (11 نفر) HBSAg مثبت بودند و 35.6% (135 نفر) HCVAb مثبت بودند. شايعترين رفتارهاي پر خطر در اين افراد سوء مصرف تزريقي دارو 52.5% (199 نفر) و سابقه زندان 40.4% (153 نفر) بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصله مشخص مي شود كه اكثر افراد معتاد تزريقي و زنداني در بالاترين خطر ابتلا به HCV، HIV و HBV مي باشند.

كلمات كليدي: