بررسي گونه ها و ژنوتايپ هاي كريپتوسپوريديوم در افراد HIV مثبت و HIV منفي مبتلا به كريپتوسپوريديوزيس با روش PCR-RFLP

پانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

25 الي 29 آذر 1385، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

مقدمه: كريپتوسپوريديوم (Cryptosporidium) يك عامل بيماريزاي روده اي مهم با پراكندگي گسترده در دام ها، انسانها و ساير ميزبانها است. كريپتوسپوريديوم باعث ايجاد يك گاستروآنتريت حاد و خود محدوده شونده در افراد با سيستم ايمني سالم و يك عفونت پايدار و كشنده در افراد با نقص سيستم ايمني در سرتاسر جهان مي شود. هدف اين مطالعه بررسي و تعيين گونه هاي انگل كريپتوسپوريديوم در افراد HIV مثبت و HIV منفي مبتلا به كريپتوسپوريديوزيس بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه از آبان ماه 1382 لغايت شهريور 1384 انجام پذيرفت و در مجموع 1332 نمونه مدفوع از نظر عفونت كريپتوسپوريديوزيس مورد بررسي قرار گرفتند. 17 ايزوله مثبت كريپتوسپوريديوم (از بيماران HIV مثبت و HIV منفي) به وسيله روش Nested-PCR بر روي ژن 18S-rRNA بررسي شد و توالي نوكلئوتيدي محصول ژن 18S-rRNA تعيين گرديد.
نتايج: در مجموع از 17 ايزوله مورد بررسي، 13 ايزوله كريپتوسپوريديوم پارووم (C. parvum) و 4 ايزوله كريپتوسپوريديوم هومينيس (C. hominis) بودند. از 9 ايزوله مربوط به بيماران HIV مثبت، 8 ايزوله كريپتوسپوريديوم پارووم و 1 ايزوله كريپتوسپوريديوم هومينيس بدست آمد.
نتيجه گيري: اين بررسي جزء يكي از اولين مطالعاتي است كه بر روي ويژگي هاي مولكولي كريپتوسپوريديوم در ايران صورت پذيرفته و وجود كريپتوسپوريديوم با گونه هاي هومينيس و پارووم را در كشور ما به اثبات مي رساند. نتايج اين مطالعه حكايت از وجود احتمالي 2 چرخه انتقال عفونت به انسان در ايران را دارد. به نظر مي رسد راه اصلي انتقال چرخه زئونوز داشته، انتقال از دام به انسان و سپس از انسان به انسان يا دام صورت مي پذيرد. راه دوم انتقال عفونت آنتروپونتيك بوده و عمدتا انتقال از انسان به انسان صورت مي گيرد.

كلمات كليدي: