بررسي اپيدميولوژي موارد آلوده به ويروس HIV در استان كردستان تا اول مهر 1383

سيزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

21 الي 25 آذر 1383، تهران - ايران

نوع ارائه: پوستر
چكيده:

مقدمه: شيوع عفونت HIV در جهان به حدود 16.1-1% رسيده است. ايدز به عنوان يك بحران جهاني حيات بشر را بصورت جدي تهديد مي كند. زنان و كودكان در ميان قربانيان اين بيماري بيشترين آسيب را مي بيند و همين امر سبب افزايش خطرات و عوارض بيماري شده است. در كشور ما تا اول مهر 1383 حدود 7510 نفر آلوده به ويروس HIV شناسايي شده اند ولي پيش بيني مي شود 30-20 هزار نفر در كشور آلوده به اين ويروس باشند. در استان كردستان اولين مورد در سال 1372 شناسايي شد ولي در طي 11 سال به 263 مورد رسيده است. بررسي حاضر بمنظور آگاهي از وضعيت آلودگي به اين ويروس در استان كردستان صورت گرفته و نشان مي دهد كه مهمترين راه انتقال استفاده از سرنگ مشترك در ميان معتادين ترزيقي است.
اهداف: اين بررسي بمنظور دستيابي به اطلاعات دموگرافيك موارد آلوده به ويروس HIV در استان كردستان صورت گرفته و داده هاي مربوط به موارد HIV+ ثبت شده در استان كردستان بر حسب متغيرهاي اصلي آناليز شده اند.
متدولوژي طرح: تمام نمونه هاي خون ارجاع شده براي آزمايش از نظر HIV در سراسر استان به پايگاه انتقال خون سنندج ارسال مي شود. هم براي نمونه هاي موارد مشكوكي كه از طريق مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري ارسال مي شوند و هم نمونه هاي كه توسط پزشكان بخش خصوصي و دولتي ارسال مي شود و همچنين مواردي كه توسط پايگاههاي ديده ور كشف مي گردند، داده هاي هويت موارد مثبت اليزا و و سترن بلات بدرستي ثبت مي گردد. سپس براي آنها پرونده تشكيل مي شود و با مشاوره و پيگيري داده هاي اصلي آنان ثبت مي شود. در ضمن موارد مثبت گزارش شده از ساير نقاط كشور نيز به مركز بهداشت استان گزارش مي شوند. در اين مطالعه همه موارد مثبت شده در استان به اين شيوه جامعه آماري موارد آلوده HIV را تشكيل مي دهند.
يافته ها: پس از جمع آوري و تجزيه و تحليل داده هاي بيماران ثبت شده در اين مركز يافته هاي زير بدست آمد:
1- مشابه نرم انتقال بيماري در كشور در اين استان نيز اعتياد تزريقي مهمترين راه انتقال بيماري است بطوري كه 91.63% موارد بدليل اعتياد تزريقي به ويروس HIV آلوده شده اند.
2- شيوع آلودگي در ميان مردان بسيار بالا از زنان است بطوري كه 97.7% موارد را مردان و فقط 3.2% موارد را زنان تشكيل مي دهند.
3- انتقال در نتيجه رفتارهاي كنترل نشده جنسي تنها 5.7% موارد شامل مي شود و 1.5% موارد نيز در نتيجه دريافت خون و فرآورده هاي خوني آلوده شده اند.
4- افراد جوان و ميانسال (سنين فعاليت) بالاترين ميزان شيوع را دارند بطوري كه 33% موارد در گروه سني 29-20 سال و 30.8% در گروه سني 39-30 سال قرار دارند. 5- 41% موارد شناسايي شده مجرد بوده و 24.7% موارد متاهل هستند. بالا بودن ميزان تجرد در ميان آلوده شدگان خطر انتقال در نتيجه رفتارهاي جنسي در سالهاي آتي را هشدار مي دهد.
6- 43% موارد اطلاعات دقيقي از ميزان سواد خود ارائه نكرده اند و پس از آن 24.3% سواد ابتدايي، 20.2% سواد راهنمايي، 9.9% بي سواد و فقط 3.4% سواد درحد ديپلم و بالاتر داشته اند.
7- از بيماران شناخته شده از ابتداي ثبت تا زمان آماده شدن گزارش 32 نفر فوت كرده اند كه علت اصلي مرگ هيچيك از موارد ايدز نبوده است.
8- تا زمان آماده شدن اين گزارش ده نفر به مرحله ايدز رسيده اند و توسط متخصصين رشته هاي مرتبط تحت مراقبت مي باشند.
9- همه 91.63% مواردي كه بدليل اعتياد تزريقي به ويروس ايدز آلوده شده اند سابقه زندان داشته و تزريق مشترك را بارها تجربه كرده اند. 10- 81.4% موارد شناسايي شده ساكن شهر سنندج بوده و 8.7% موارد ساكن ساير نقاط كشور مي باشند.
نتيجه گيري: با توجه به اينكه مهمترين راه انتقال تزريق مشترك مواد مخدر در ميان افراد معتاد بوده و نظر به شيوع اعتياد بخصوص اعتياد تزريقي در جامعه بنظر مي رسد اقدامات مداخله اي مي بايست هر چه سريعتر انجام شود بر اين اساس اقدامات زير پيشنهاد مي شود.
1- درمان جايگزين با متادون خوراكي مي بايست هر چه سريعتر شروع شود تا معتادين تزريقي ضمن استفاده از داروي فوق از انجام تزريق مواد و خصوصا بر روش مشترك خودداري كنند.
2- برنامه هاي كاهش آسيب Harm Reduction به عنوان روش پيشگيري تجربه شده مي بايسد در مورد معتادين تزريقي شهر سنندج اجرا شود.
3- در قالب برنامه كاهش آسيب برنامه هاي Out Reach نيز اجرا تا بتوان بيماران سخت دسترس را به مركز مشاوره هدايت و خدمات مشاوره و ... را ارائه نمود.

كلمات كليدي: