بررسي شيوع عفونتها HCV, HBV, HIV در زندانيان معتاد تزريقي بندرعباس در سال

سيزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

21 الي 25 آذر 1383، تهران - ايران

نوع ارائه: پوستر
چكيده:

مقدمه: با توجه به روند رو به افزايش عفونتهاي ناشي از HCV, HBV, HIV در دنيا و با توجه به نقش گروههاي پر خطر (بخصوص در زندان) در اشاعه اين بيماريها در جامعه بر آن شديم تا ميزان شيوع اين عفونتها را در اين گروه پر خطر در زندان بندرعباس ورودان را مطالعه نمائيم.
روش كار: طي يك مطالعه مقطعي توصيفي در تابستان 1381 از كليه افراد بند معتادان تزريقي در زندان بندرعباس ورودان نمونه خون جهت تست HCV, HBV, HIV به روش اليزا گرفته شد. در موارد مثبت HIV تست تائيدي Western blot انجام شد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار EPI6 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: كل افراد مورد مطالعه 252 نفر بودند كه 202 نفر ساكن زندان بندرعباس و 50 نفر ساكن زندان رودان بودند. 38 نفر (51.1%)HIV بودند. كه 36 نفر از آنها (94.7%) همزمان HCVAB نيز مثبت بود. 163 نفر (64.8%) HCVAB مثبت بودند و 12 نفر (4.72%) HBSAG مثبت بودند. 3 نفر همزمان HIVAB, HBSAg, HCVAB مثبت بودند.
بحث و نتيجه گيري: براساس اين مطالعه ميزان شيوع عفونت با HIV در اين گروه پر خطر 15.1% بوده در حاليكه شيوع آن در ميان مردم عادي جامعه (خون دهندگان) 0.001% در ميان معتادان اردوگاهها 1.2% در ميان زندانيان معتاد 0.8% مي باشد كه اين زنگ خطر مهمي است. عفونت HCV در مقايسه با جامعه 30 برابر است. در مورد هپاتيت B شيوع تقريبا مشابه دارد. با توجه به خطر بالقوه اشاعه اين بيماريها در جامعه توسط اين افراد ارائه آموزشهاي لازم به اين افراد و خانواده آنها و مداخلاتي مانند توزيع سرنگ در زندان در ميان معتادين به منظور پيشگيري از گسترش هر چه بيشتر اين عفونتها توصيه مي شود.

كلمات كليدي: