بررسي وضعيت اپيدميولوژيك بيماران HIV/AIDS در استان بوشهر 1383-1372

سيزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

21 الي 25 آذر 1383، تهران - ايران

نوع ارائه: پوستر
چكيده:

مقدمه و اهداف: ايدز يكي از بيماريهاي نوپديد مي باشد كه نبايد آنرا صرفا يك مشكل بهداشتي دانست. عفونت HIV/AIDS به واسطه ماهيت خاص خود بصورت يك معضل اجتماعي، اقتصادي و رواني يكي از اساسي ترين خطرات تهديد كننده سلامت انسانها بوده و بر كليه جوانب زندگي افراد تاثير مي گذارد. معضلات اجتماعي و اقتصادي اين بيماري مهلك چنان ابعاد وسيعي در جهان دارد كه مقايسه آن با هيچ بيماري پاندميك ديگري امكان پذير نيست. تا پايان سال 2002 ميلادي 42 ميليون نفر در جهان به عفونت HIV/AIDS مبتلا بوده اند و تنها در همين سال 5 ميليون نفر به آن مبتلا شده اند. كل موارد مرگ و مير ناشي از ايدز از آغاز بروز اپيدمي آن تا پايان سال 2001 ميلادي 24800000 نفر گزارش شده كه 95% آن در كشورهاي در حال توسعه بوده است. با توجه به آخرين آمار منتشر شده تا پايان خرداد ماه 1383 تعداد 7108 نفر در كشور به عفونت HIV/AIDS مبتلا شده اند كه استان بوشهر در رديف سيزدهم موارد آلوده قرار دارد. لذا اطلاع از وضعيت بيماري در مناطق مختلف كشور جهت برنامه ريزي كلان موثر مي باشد.
روش مطالعه: اين مطالعه يك بررسي توصيفي براساس اطلاعات و آمار ثبت شده در مركز بهداشت استان از سال 1372 تاكنون مي باشد كه با استفاده از فرمهاي آماري در برنامه نرم افزاري EPI6مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته هاي پژوهش: اولين مورد آلوده به ويروس HIV در سال 1372 در يك مرد معتاد تزريقي شناسايي شد. از آن تاريخ تاكنون كه بيش از ده سال مي گذرد 84 مورد شناسايي شده است. از نظر جنسيت 95% مبتلايان مرد و 5% زن مي باشد. 8% موارد گزارش شده طي سالهاي گذشته فوت شده اند. بر اساس گروه سني بيشترين موارد در گروه سني 34-25 سال (46%) و در مرتبه بعدي 44-35 (24%) واقع شده است. از نظر راه انتقال بيشترين روش اعتياد تزريقي 76% و آميزشي 12% بوده است. در 12% موارد راه انتقال نامشخص است كه نياز به بررسي دارد. بيشترين موارد در شهرستانهاي بوشهر و دشتستان به ترتيب 48.8% و 31.4% مي باشد. در شهرستانهاي دير و ديلم تاكنون موردي شناسايي نشده است.
نتيجه گيري: مطالعه فوق نشان مي دهد كه وضعيت بيماري از نظر جنسيت، گروههاي سني درگير و راه انتقال در استان از الگوي كشوري تبعيت مي كند. لذا با توجه به شرايط خاص استان از لحاظ هم مرز بودن با كشورهاي خليج و جوان بودن جمعيت آن، تقويت هماهنگي هاي بين بخشي و وجود برنامه هاي آموزشي و اطلاع رساني بصورت گسترده مي تواند در كنترل و پيشگيري از بيماري مفيد و موثر واقع گردد.

كلمات كليدي: