بررسي شيوع سرمي آنتي باديهاي (IgM, IgG) ضد توكسوپلاسمايي در افراد آلوده به ويروس HIV در پايگاه منطقه اي انتقال خون استان قم

سيزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

21 الي 25 آذر 1383، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

مقدمه و اهداف: توكسوپلاسموز يكي از شايع ترين عفونت هاي فرصت طلب در مبتلايان به HIV/AIDS مي باشد كه سبب گرفتاري ارگانهاي مختلف بدن از جمله سيستم اعصاب مركزي و متعاقب آن آنسفاليت توكسوپلاسمايي و مرگ مي گردد. اين بيماري انتشار جهاني داشته و در اثر آلودگي به تك ياخته انگلي توكسوپلاسما گونديي ايجاد مي شود. انسان از طريق خوردن گوشت هاي نيم پز حاوي كيست نسجي و يا اواوسيست هاي موجود در مواد غذايي آلوده به مدفوع گربه به عفونت توكسوپلاسمايي مبتلا مي گردد. هدف اصلي از اين مطالعه تعيين شيوع سرمي آنتي باديهاي IgG) و IgM) ضد توكسوپلاسمايي در افراد آلوده به ويروس HIV بوده و هدف نهايي آن پيشگيري از بيماري توكسوپلاسموز در افرد HIV مثبت و ارتقاء سطح بهداشت مي باشد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي Cross-sectional)75 ) نمونه سرم افراد آلوده به ويروس HIV (شامل 48 نمونه سرم ارسالي به آزمايشگاه كنترل كيفي پايگاه قم، ‌24 نمونه سرم مربوط به زندانيان طرح ديده ور و 3 نمونه سرم اهداكنندگان خون) از تيرماه 1382 لغايت خرداد ماه 1383 پس از تائيد وجود Anti-HIV به روش وسترن بلات blot Western))، از نظر آنتي باديهاي( IgG و IgM) ضد توكسوپلاسمايي به روش ELISA با استفاده از كيت تشخيصي IgG- Toxo و Toxo-IgM ساخت شركت Equipar ايتاليا مورد آزمايش قرار گرفتند. پس از انجام آزمايشهاي مربوطه، مشخصات فردي 75 فرد آلوده به ويروس HIV از قبيل جنس، سن، وضعيت تاهل، ميزان تحصيلات، سابقه اعتياد و سابقه زندان از پرونده هاي موجود در مركز مشاوره ايدز مركز بهداشت استان قم جمع آوري گرديد و مورد بررسي و آناليز آماري قرار گرفت.
يافته هاي پژوهشي: از تعداد 75 نمونه سرم آزمايش شده به روش IgG-ELISA تعداد 46 نفر (61.33%) داراي آنتي بادي IgG اختصاصي (بيش از Iu/ml50) بودند و تمامي نمونه هاي سرم از نظر وجود آنتي بادي IgM ضد توكسوپلاسمايي به روش IgM-ELISA منفي بودند. تمامي 46 نفري كه آزمايش IgG-ELISA آنها مثبت شده بود، مذكر بودند و از نظر سني 36 نفر (78.26%) در محدوده سني 35-20 سال و 10نفر (21.74%) در محدوده سني 50-36 سال قرار داشتند. از مجموع 46نفر، 24 نفر (52.17%) مجرد و 22 نفر (47.83%) متاهل بودند. از نظر ميزان تحصيلات 3 نفر (6.52%) بيسواد، 32 نفر (69.56%) داراي تحصيلاتي ابتدايي و راهنمايي و 11 نفر (23.92%) از تحصيلات متوسطه برخوردار بودند. 27 نفر (58.69%) از 46 نفري كه داراي آنتي بادي اختصاصي ضد توكسوپلاسمايي بودند. سابقه اعتياد تزريقي داشتند و 22 نفر (47.83%) داراي سابقه زندان بودند.
نتيجه گيري: نتايج حاصله نشان مي دهد 61.33% (46 نفر) افراد آلوده به ويروس HIV كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند، داراي آنتي بادي (IgG) ضد توكسوپلاسمايي مي باشند. از آنجاييكه يكي از شايع ترين علل مرگ و مير افراد ايدزي، ابتلا به توكسوپلاسموز بوپژه آنسفاليت توكسيوپلاسمايي مي باشد، لذا در افراد آلوده به ويروس HIV كه داراي آنتي بادي اختصاصي ضد توكسوپلاسمايي هستند و شمارش سلولهاي CD4+ آنها كمتر از 200 مي باشد. بايستي كيموپروفيلاكسي جهت پيشگيري از بيماري توكسوپلاسموز انجام گيرد و در افراد فاقد آنتي بادي ضد توكسوپلاسمايي آموزش و رعايت اصول پيشگيري توصيه مي گردد.

كلمات كليدي: