تعيين شيوع عفونتهاي سه گانه (HIV-HBV-HCV) در بيماران HIV/AIDS مراجعه كننده به مركز بهداشت غرب تهران و بيمارستان فيروز آبادي دانشگاه علوم پزشكي ايران

سيزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

21 الي 25 آذر 1383، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

بيماريهاي نو ظهور مثل HIV/AIDS از معضلات كشورهاي در حال توسعه در زمان حال و مسئله سازتر در آينده نزديك بوده و به علت بهبود شرايط اين بيماران عوارض بيماريهاي ويروسي همواره مسئله ساز شده است. در اين بررسي بيماران HIV/AIDS مراجعه كننده به مركز بهداشت غرب و بيمارستان فيروزآبادي از نظر ماركرهاي وسروسي بررسي شده اند. از 106مورد بيمار HIV/AIDS از نظر HBsAg و HBCAb 72 مورد (67.92 درصد) تماس با ويروس HBV داشته و 21 مورد (19.81 درصد) HBsAg مثبت نيز داشته اند. از 121 بيمار HIV/AIDS كه HCVAb و RIBA يا HCV RNAPCR آنها كامل بوده است 103 مورد (85.12 درصد) HCVAb مثبت داشته و از اين 103 مورد (80.17 درصد) RIBA يا HCV RNA PCR مثبت داشته اند. از 109 بيماري كه RIBA, HCVAb, HBsAg يا HCV RNA PCR آنها كامل بوده است 13 مورد (11.93 درصد) سه ويروس HIV-HBV-HCV را داشته اند. با توجه به يافته هاي فوق توجه به دسترسي بيشتر به آزمايشهاي اختصاصي تر ضروري است و توجه به واكسيناسيون بجا، حفظ لاميودين در درمان HIV/AIDS و دقت در مصرف داروهاي ايمنوساپرسيو در شرايط خاص مهم مي باشد.

كلمات كليدي: