بررسي ميزان شيوع ايدز و هپاتيت در اهداكنندگان خون استان بوشهر، كه به صورت محرمانه خون خود را از چرخه مصرف حذف كرده اند.

شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

24 الي 28 آبان 1386، تهران - ايران

نوع ارائه: پوستر
چكيده:

مقدمه: افزايش روز افزون موارد بروز و شيوع آلودگي به عوامل عفوني منتقله از طريق خون به ويژه ويروس هاي HCV ,HIV و HBV و طولاني بودن دوره پنجره (window period) آنها، از مهمترين دلايل طراحي سيستم خود حذفي محرمانه اهداكنندگان مي باشد. اين مطالعه به منظور بررسي كارآيي سيستم خود حذفي محرمانه اهداكنندگان در بهبود و ارتقاي ايمني خون هاي اهدايي در پايگاه انتقال خون استان بوشهر انجام شده است.
مواد و روش كار: مطالعه انجام شده به صورت مقطعي (Cross-sectional) بود. اطلاعات مربوط به 19627 نفر اهداكننده خون در سال 1384 از سيستم جامع انتقال خون جمع آوري شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها، از آزمون آماري مربع كاي استفاده شد.
يافته ها: از بين اهداكنندگان، 414 نفر (2.1%) افرادي بودند كه به صورت محرمانه خون خود را از چرخه مصرف خارج كرده بودند كه از اين تعداد 3 نفر (0.72%) شاخص هپاتيت B و 10 نفر شاخص هپاتيت C و 3 نفر (0.72%) شاخص HIV را نشان دادند. همچنين 279 نفر (67.4%) اهداكننده بار اول، 11 نفر (2.56%) اهداكننده با سابقه و 124 نفر (29.95%) اهداكننده مستمر بودند. ارتباط بين خود حذفي محرمانه با نوع اهدا كننده مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و مشاهده شد كه خود حذفي محرمانه در اهداكنندگان بار اول به طور معني داري از اهدا كنندگان مستمر بيشتر است (0.001=P).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد اجراي سيستم خود حذفي محرمانه مي تواند سبب افزايش ايمني خون هاي اهدايي گردد.

كلمات كليدي: