بررسي Needle Stick و مواجهه با خون و ترشحات آلوده در كاركنان بيمارستان توحيد سنندج سال 1383

شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

24 الي 28 آبان 1386، تهران - ايران

نوع ارائه: پوستر
چكيده:

مقدمه: بيشترين خطر براي كاركنان حرفه پزشكي اتفاق فرورفتن سوزن به درون پوست دست است بسياري از بيماريهاي منتقله از راه خون نظير HIV-HCV-HBV و ساير عوامل ويروسي و ميكروبي و حتي قارچي و انگلي نيز از اين راه منتقل مي شود كاركنان حرفه پزشكي بعنوان يكي از جمعيت ها در معرض خطر عفونت مطرح هستند مواجهه از راه پوست مسئول بيش از 80% كل مواجهه هاي شغلي، HIV مي باشد كه در مورد كاركنان بيش از 3/1 مربوط به خونگيري است و ساليانه تنها در آمريكا حدود 800000 مورد آسيب ناشي از فرورفتن سوزن به دست در كاركنان حرفه پزشكي گزارش شده است. هدف از اين بررسي نحوه برخورد كاركنان در موارد مواجهه مي باشد.
روش كار: مطالعه توصيفي، تحليلي است كه براساس پرسشنامه تنظيم شده توسط 250 نفر از كاركنان بيمارستان توحيد تكميل و سپس با استفاده از داده هاي آماري بصورت جدول و نمودار ثبت گرديده است.
نتايج: بيشترين جنس مورد مطالعه مربوط به مرد 138 مورد (55.2%) و زن 112 مورد (44.8%) و متاهل 183 مورد (73.2%) بود بيشترين گروه سني (40-31) سالگي 89 مورد (35.6%) مي باشد. از نظر موقعيت شغلي پرستار 96 مورد (38.4%) بود. و بيشترين وضعيت استخدام، رسمي 176 مورد (70%) بود. مواجهه و Needle Stick در حين كار و تماس با ترشحات و خون 200 مورد (88.5%) بوده است از نظر پاشيده شدن ترشحات به دهان و چشم 84 مورد (41%) بود. از جمعيت مورد مطالعه Needle Stick 104 مورد (55.9%) Needle Stick شده اند. تعداد 101 مورد (58.4%) از نظر منبع مواجهه نامشخص بوده است. بيشترين نوع وسيله آسيب رساننده سرسوزن 115 مورد (57.5%) بود. بيشترين موقعيت هنگام آسيب، رگ گيري 55 مورد (27.5%) و هنگام خونگيري 52 مورد (26%) بوده است. اولين اقدام پس از مواجهه و نيدل استيك شستشو با مواد ضدعفوني كننده 108 مورد (87%) و شستشو با آب 96 مورد (4/77%) و كمك به خونروي از محل 53 مورد (7/42%) بود. بيشترين علت نيدل استيك از نظر كاركنان زيادي حجم كار 105 مورد (84.7%) و عجله هنگام كار 48 مورد (38.7%) بود. بيشترين علت عدم گزارش از نظر كاركنان نداشتن علامت بيماري خطرناك در بيمار 54 مورد (27%) گراني و وقت گير بودن و پيگيري آن 37 مورد (18.5%) بود.
نتيجه گيري: در اين مطالعه 5/4 پرسنل در معرض خطر N-S و تماس با خون و ترشحات خوني مي باشند و بيشترين پرسنل در معرض خطر پرستاران و بهياران مي باشند بيشترين آسيب وارده از طريق سرسوزن و نيدل آنژيوكت و بيشترين موقعيت هنگام ترزيق وريدي و خونگيري است. اولين اقدام پس از مواجهه شستشو با مواد ضدعفوني كننده و سپس شستشو با آب و سپس كمك به خونروي گزارش شده است. بيشترين علتN-S زيادي حجم كار و عجله هنگام كار است و بيشترين علت عدم گزارش نداشتن علت بيماري خطرناك در بيمار و وقت گير بودن و پيگيري آن مي باشد.
پيشنهاد مي گردد كه آموزش كافي و مداوم پرسنل جهت كاهش رفتار پرخطر در كاركنان و افزايش سطح ايمني در كاركنان در حين كار (مانند سرنگهاي AD و انواع سرنگهاي ايمني و استفاده از وسايل حفاظتي)، جمع آوري و نگهداري و انتقال و دفع مناسب مواد نوك تيز و برنده و تغيير رفتار و نگرش اجتماعي و دستور العمل هاي ايمني و كمك هاي اوليه فوري پس از تماس و نحوه پيگيري آن در اولويت باشد و كليه پرسنل دوره واكسيناسيون را كامل تزريق و آنتي بادي HBS آنها مثبت باشد و افزايش تعداد نيروي پرستاري در بخشها بايد مدنظر باشد.

كلمات كليدي: NEEDLE STICK ، مواجهه