فاضلابهاي كشور

سمينار فاضلابهاي صنعتي

17 الي 19 شهریور 1363، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

گفته ميشود يكي از عوامل مشخصه يك تمدن پيشرفته توجهي است كه براي دفع مواد زائد جامعه با يك روش صحيح و سالم و مورد قبول از نظر ضوابط زيست محيطي مبذول ميشود. بعبارت ديگر نميتوان كشوري را مترقي و توسعه يافته تلقي نمود بدون اينكه مسايل مربوط به فضولات در آن كشور حل شده باشد. حال ببينيم كشور ما از اين ديدگاه تا چه حد ميتواند يك كشور پيشرفته محسوب شود.
متخصصين فاضلابها را بسته به شكل پيدايش و خواص آنها به فاضلابهاي خانگي، فاضلابهاي صنعتي، فاضلابهاي سطحي و فاضلابهاي اراضي كشاورزي تقسيم بندي مي نمايند.
در قسمتهاي زير چگونگي دفع هر يك از فاضلابهاي فوق در شرايط فعلي كشور و مشكلات ناشي از دفع نادرست فاضلابها (با تكيه بر اثرات آنها بر منابع آب) باختصار تشريح شده و ضمن بررسي مصارف آب و حجم پسآبها، در زمينه نحوه برخورد با فاضلابها در كشور توصيه هايي بعمل آمده است.

كلمات كليدي: