الياف آزبست و رابطه آن با بيماريهاي دستگاه تنفسي

سمينار لوله هاي آزبست سيمان و كاربرد آن در تامين آب آشاميدني

29 الي 30 آبان 1372، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

آزبست ها گروهي از سيليكاتهاي هيدراته با مورفولوژي خاص مي باشند بدين معني كه نسبت طول به قطر آنها بيش از 3 به 1 مي باشد.
(Asbestos Ratio)
انواع الياف آزبست عبارتند از:
Amosite, Crocidolite, Chrysotile, Actinolite, Tremolite, Anthophylite
ماده آزبست به علت استحكام، انعطاف پذيري، مقاومت در برابر اسيد، حرارت و سخت بودن مصارف صنعتي فراواني دارد كه عمدتاً در انواع مختلف الياف آزبست از نظر فيزيكي متفاوت هستند كه اين اختلاف در بيماريزائي آنها دخالت دارد.
الياف Chrysotile كه تقريباً 95% محصول جهان را تشكيل مي دهد و در ايران نير معدن آزبست واقع در نهبندان اطراف بيرجند در استان خراسان نيز از اين نوع مي باشد. اين نوع الياف خميده و مارپيچي و عمدتاً بصورت دسته جات مي باشد. اين نوع الياف به علت درازي و شكل خاصشان در محل دوراهي بر ونش ها رسوب مي كنند و به اصطلاح كمتر به عمق ريه نفوذ پيدا مي كنند. در حاليكه الياف Crocidolite سوزني شكل بوده و به عمق ريه نفوذ مي كنند.

كلمات كليدي: