پيشگيري از انتشار الياف آزبست از طريق تصفيه فاضلاب كارخانجات سازندگان لوله آزبست سيمان

سمينار لوله هاي آزبست سيمان و كاربرد آن در تامين آب آشاميدني

29 الي 30 آبان 1372، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

توجه انسان به آب از قديم الايام به اندازه اي بود كه نه تنها توانسته است خالق شاهكاري مهندسي كارهاي آبي باشد، بلكه بعضي از فلاسفه يونان در 500 سال قبل از ميلاد مسيح آب را جزء پنج عنصر اوليه اي كه تمام چيزها در دنيا از آن پديد آمده است مي دانستند. مديريت منابع آب و توسعه آن در گذشته داراي پيچيدگي خاصي نبود، چرا كه جمعيت كم مصرف سرانه پائين بوده است و به علت فراواني آب حتي مسائل مربوط به آلودگي آن كه ناشي از تخليه زوائد اجتماعات در آن بود اهميت چنداني نداشت ليكن پس از شروع انقلاب صنعتي ضمن توسعه صنعت، تجمع افراد در كنار آن آغاز و اجتماعات شهري شروع گرديد و از طرفي صنايع با توجه به نياز شديد به آب در جوار منابع آب احداث مي شوند تا علاوه بر تامين آب مورد نياز ضايعات حاصل از فعاليت صنعتي را در آب تخليه نمايند، تخليه توام فاضلاب شهري با پسابهاي صنعتي يكي از عوامل آلودگي محيط زيست مي باشد. متاسفانه آلودگيهاي حاصل از تخليه پسابهاي صنعتي متنوع تر و پيچيده تر از فاضلابهاي شهري است زيرا همه ساله هزاران تركيب جديد شيميائي در صنايع بكار گرفته مي شود و ورود مقادير ناچيزي از اين تركيبات از طريق پسابهاي صنعتي به جريانهاي آب مشكلات آلودگي آبها را بسيار پيچيده نمود. و زدودن آلودگيها را از آبها با مشكلات زيادي مواجه ساخته است، لذا به جرات ميتوان گفت بيشترين صدمات وارد به اجتماعات در حال حاضر از طريق تخليه پسابهاي صنعتي حاصل مي گردد و متاسفانه رشد صنايع چنان عظيم است كه پيش بيني شده صنايع در پايان قرن بيستم از رشدي معادل 15 تا 20 برابر برخوردار باشند و اين بدان معني است كه ميزان توليد پسابهاي صنعتي نيز تا پايان قرن، 15 تا 20 برابر خواهد گرديد.
مرگ و مير آبزياني چون ماهي در تعداد قابل ملاحظه در امر تخليه پسابهاي صنعتي و كشاورزي به جريانهاي آب در دنيا به كرات اتفاق افتاده است و در كشور ما نيز اينگونه مرگ و ميرها بي سابقه نيست.
تخليه پسابهاي صنعتي و ورود عوامل خطرناك آنها به بدن مصرف كننده آبهاي آلوده و هم چنين محيط زيست مي تواند به مرور اثرات زيان آور خود را آشكار سازد و ممكن است انسان را علاوه بر ابتلاء به بيماريهاي مختلف به عوارضي كه تا پايان عمر گريبانگير اوست دچار كند.
از طرفي عليرغم آمادگي مقابله با آلودگيهاي دريافتي ناشي از فعاليتهاي انسان توسط آب دامنه آلودگيها به اندازه اي وسعت يافته و تعداد آلودگيها به قدري متنوع شده كه آب از طريق تصفيه خود بخود قادر به مقابله با اينهمه آلودگي نيست، لذا روشهاي متنوع تصفيه فاضلاب و تكنولوژي پيشرفته اي كه در اين زمينه موجود است قادر خواهد بود آبهاي آلوده را به آب قابل شرب يا آبي با كيفيت مورد نياز در مصارف خاص تبديل نمايد.

كلمات كليدي: