رنگ و رنگزدائي درصنايع نساجي ويروسي اثر منعقد كننده ها و كمك منعقد كننده ها در حذف رنگ فاضلاب صنايع نساجي استان اصفهان

سمينار فاضلابهاي صنعتي

17 الي 19 شهریور 1363، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

نظر به اينكه رنگزاديي فاضلاب واحدهاي رنگرزي صنايع نساجي نياز به شناخت رنگها و مكانيسم رنگرزي دارد، لذا در اين مقاله ابتدا سعي شده بطور اختصار و فشرده در حد نياز مطالبي راجع به مفهوم فيزيكي و شيميايي، طبقه بندي، خواص، ساختمان شيميايي، كاربرد، مكانيسم عمل و حمام رنگرزي هر كدام از رنگها بيان گردد. سپس اثر منعقد كننده ها و كمك منعقد كننده هاي سولفات آلومينيوم، سولفات فريك، كلرورفريك، سولفات فرو، سولفات مس، اكسيد منيزيم، آهك، سود سوزآور، خاك بنتونيت سمنان، گل مونت موريلونايت آمريكا، كلروپلي الكتروليت آنيونيك بر روي فاضلاب حمام رنگرزي تعدادي از رنگها در واحدهاي مختلف صنايع نساجي استان اصفهان آزمايش شده و نتايج آن بيان گرديده است.

كلمات كليدي: