جداسازي فلزات سنگين از پسآب كارخانجات صنعتي

سمينار فاضلابهاي صنعتي

17 الي 19 شهریور 1363، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

در سيستم هاي صنعتي، توليد محصولات اصلي همواره با توليد پاره اي محصولات جانبي همراه است كه گاه به علت عدم استفاده از آنها بصورت waste يا پساب از سيكل صنعتي خارج مي شوند. دفع اين پسآبها كه اكثراً حاوي مواد مضر صنعتي مي باشد به محيط زيست انسان و جانداران ديگر خطرات و عوارض نگران كننده اي ببار مي آورد كه چنانچه به موقع كنترل آن اقدام نشود اثرات آن زيانهاي جاني و مالي به همراه خواهد داشت.
با تصفيه پساب كارخانجات صنعتي ميتوان غلظت مواد آلوده كننده را تا حد قابل قبولي پائين آورد در آن صورت دفع آن خطرات كمتري خواهد داشت مهمترين مسئله در اين رابطه بررسي دقيق و كلي منابع آلودگي و ميزان آلودگي توسط اين عوامل در پسآب ها مي باشد.
روشهاي مختلف در اين رابطه پيشنهاد يا اجرا شده از قبيل الكترودياليز، الترافيلتريشن، غشاء تعويض يوني و غشاءهاي مايع با تلفيق دو پديده الكترودياليز و غشاءهاي مايع ميتوان روشي ابداع نمود كه بر اساس فلزات مورد نظر از قبيل كروم، نيكل، جيوه، روي، ..... را بصورت انتخابي يا كلي از پسآبها جداسازي كرد.

كلمات كليدي: