بررسي اپيدميولوژيك و عفونتهاي همراه در افراد+ HIV و مبتلا به ايدز تحت پوشش مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري (كلينيك مثلثي) شيراز در 1384 – 1383

سومين كنگره اپيدميولوژي ايران

19 الي 21 اردیبهشت 1385، كرمان - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

مقدمه و هدف: عامل ايدز ويروس HIV از دسته رتروويروسهاست. شايعترين راه گسترش اين ويروس در دنيا آميزشي است. در ايران شايعترين راه انتقال استفاده از سرنگ مشترك در معتادان تزريقي است اما راه انتقال آميزشي نيز رو به افزايش است. عفونتهايي همچون هپاتيت C و B و سل به طور همراه با HIV/AIDS بيش از ساير گروههاي جامعه ديده مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان رفتارهاي پر خطر و عفونت هاي همراه در افراد+ HIV و مبتلا به ايدز تحت پوشش مركز مي باشد.
روش كار: نوع مطالعه توصيفي تحليلي است و با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده هاي افراد HIV+ تحت پوشش مركز در 1384-1383 مي باشد. اطلاعات را ارزيابي و در هر دسته خلاصه كرده و به صورت جداول و نمودار نمايش داده و با آناليز آنها نتايج ارائه گرديد.
يافته ها: افراد+ HIV تحت پوشش مركز 304 (5/88% مرد و 5/11% زن) بودند بيشترين درصد در راه انتقال عبارت است از 8/40% تزريق مشترك، 4/16% آميزشي، 6/32% تزريق همراه با آميزشي، 6/1% دريافت خون، 9/7% ساير موارد و 7% نامشخص، هيچ مورد مادر به فرزند نداشتيم. منظور از ساير موارد خالكوبي، تيغ مشترك و چاقو خوردن مي باشد. عفونت هاي همراه عبارت است از: 78% هپاتيت C، 9% تحت درمان پروفيلاكسي سل، 4% داراي عفونت فعال سل، 7% هپاتيت B و 3% افراد نيز هپاتيت C همراه با سل داشتند.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به اينكه بيشترين درصد انتقال از طريق تزريق مشترك و سپس آميزشي مي باشد لازم است جهت پيشگيري از اپيدمي ايدز و عدم انتقال به جامعه، در افراد داراي رفتارهاي پر خطر اقدامات كاهش آسيب شامل درمان نگهدارنده متادون، توزيع سرنگ و كاندوم همراه با آموزش و مشاوره در سطح گسترده ارائه گردد. همچنن به علت درصد بالاي همراهي عفونت هاي HCV و TB با HIV/AIDS اهميت برنامه ريزي پيشگيري و كنترل ايدز در گروههاي در معرض خطر را بيش از پيش نشان مي دهد.