شيوع و هزينه هاي هپاتيت B مطالعه 5 ساله در شهر شيراز (82-1378)

سومين كنگره اپيدميولوژي ايران

19 الي 21 اردیبهشت 1385، كرمان - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

مقدمه و هدف: عفونت به ويروس هپاتيت B يك مشكل جهاني از نظر سلامت است كه 2 ميليارد نفر در سرتاسر جهان به آن مبتلا هستند. ابتلاء حدود 400 ميليون نفر را در سرتاسر جهان به عفونت HBV مزمن تخمين زده شده است. عفونت HBV هزينه زيادي را به طور مشخص به نظام سلامت وارد مي كند. جمع آوري اطلاعاتي در مورد شيوع، هزينه ها و ميزان مرگ و مير با عفونت HBV مي تواند در جهت برنامه ريزي براي درمان و جلوگيري از اين عفونت مفيد باشد. روش كار: در اين مطالعه گذشته نگر اطلاعات از پرونده بيماراني كه مبتلا به عفونت HBV بودند و به بيمارستان هاي دانشگاهي شيراز مراجعه كرده بودند در يك دوره 5 ساله (83-1378) جمع آوري شد. يافته ها: از 164 بيماري كه با تشخيص عفونت HBV پذيرفته شده بودند، 6/78% مذكر بودند. سن ميانگين آنها 19/6±57/40 ميانگين روزهاي بستري 27/7 و هزينه روزانه 257280 ريال (161/32 دلار آمريكا) بود. بالاترين شيوع در فصل زمستان بود (31%) نه درصد از بيماران با تشخيص اشتباه پذيرفته شده بودند و 3/10% از بيماران در زمان بستري شدن فوت كردند.
بحث و نتيجه گيري: ميانگين سن در اين مطالعه در افراد مبتلا به عفونت HBV بالاتر از ساير مطالعات مشابه آن در دنيا مي باشد كه نشان دهنده اين مطلب است كه برنامه هاي آموزشي واكسيناسيون پايه بايد به طور جدي ادامه پيدا كند. از مقايسه هزينه عفونت HBV در اين مطالعه و درآمد سالانه متوسط خانواده ايراني به اين نتيجه مي رسيم كه عفونت HBV هزينه هاي سنگيني در بردارد كه مي تواند با برنامه هاي پيشگيري از آن كاسته شود.