توليد نانو كامپوزيت پايه اپوكسي تقويت شده با نانو لوله هاي كربني و بررسي ريز ساختارها و خواص مكانيكي آن

اولين همايش دانشجويي فناوري نانو - دانشگاه تربيت مدرس

30 الي 2 بهمن 1385، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

تحقيق حاضر جهت بررسي پارامترهاي موثر بر توليد نانوكامپوزيت پايه اپوكسي تقويت شده با نانولوله هاي كربني چند ديواره انجام شده است. بدين منظور، نانو كامپوزيت هايي با 0.3 و 0.6 درصد وزني از نانولوله در دو سيستم متفاوت از درصد عامل پخت توليد شدند. بررسي ريز ساختار با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي SEM و عبوري TEM و بررسي حرارتي توسط آزمون هاي TGA و DSC صورت گرفت. همچنين آزمون كشش جهت مطالعه رفتار شكست نانوكامپوزيت و بررسي استحكام نهايي، مدول و تغيير طول انجام گرفت. نتايج بدست آمده بيانگر وابستگي شديد پراكندگي نانولوله هاي كربني در زمينه و چسبندگي مناسب آنها به زمينه، به پارامترهايي مانند زمان آلتراسونيك، شرايط اختلاط، ميزان گاززدايي و شرايط پخت مي باشد. علاوه بر آن نتايج آزمونهاي مكانيكي افزايش مدول، استحكام نهايي و ازدياد طول را با افزايش درصد نانولوله كربني نشان داد. به طوريكه درصد افزايش خواص در سيستم اپوكسي با عامل پخت كمتر، بالاتر بود.

كلمات كليدي: