تهيه و بررسي خواص نوري و ساختاري نانو ذرات نيمرساناي سولفيد كادميم (CdS)

اولين همايش دانشجويي فناوري نانو - دانشگاه تربيت مدرس

30 الي 2 بهمن 1385، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

نيمرساناهاي نانوئي به علت ظهور خواص فيزيكي و نوري منحصر بفرد و پتانسيل كاربري آنها در توسعه كاتاليست هاي جديد نانوسنسورها و نانو قطعات اپتوالكترونيكي مورد توجه بسياري از محققان در دهه هاي اخير قرار گرفته اند. خواص وابسته به اندازه نانو ذرات نيمرسانا در اندازه هاي قابل مقايسه با شعاع بوهر اكسيتوني حالت حجيم ماده، در اثر پديده انحصار كوانتومي آشكار مي شود. روشهاي زيادي بر اي تهيه نانو ذرات انجام گرفته است و سنتز شيميايي به علت توانايي توليد اندازه هاي مختلف و مقادير زياد نانو ذرات موفقيت آميز بوده است. در بيشتر روشها از عامل پوششي براي پايداري نانو ذرات و جلوگيري از كلوخه اي شدن آنها استفاده مي شود.
در اين پروژه نانو ذرات نيمرساناي CdS با اندازهاي متفاوت به روش شيميايي و با استفاده از مولكول پوششي تيوگليسرول در محيط اتانولي و آبي سنتر شده اند. با تنظيم غلظت و PH ذراتي با اندازه دلخواه و با توزيع باريك بدست آمده اند.

كلمات كليدي: