مطالعه فونونهاي اپتيكي لوله هاي نانويي كربن توليد شده در روش Arc Dis. با استفاده از كاتاليستهاي تك عنصري Fe و دو عنصري Fe/Co با طيف سنجي رامان

اولين همايش دانشجويي فناوري نانو - دانشگاه تربيت مدرس

30 الي 2 بهمن 1385، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

در اين مقاله سعي نموده ايم تا با استفاده از روش تخليه قوس الكتريكي در محيط پلاسمائي هليوم با فشار متعارف، شاهد رشد لوله هاي نانوئي كربن با بكارگيري دو نوع كاتاليست مختلف تك عنصري(Fe/C(2/98 يا Fe-2%at و دو عنصري(1/1/98) Fe/Co/C در جريانهاي مختلف A,100A, 120A80 باشيم. پس از جمع آوري لوله هاي نانوئي كربن محصول كه در سطح مقطع كاتد رسوب نموده بودند، عمل طيف سنجي پس پراكندگي ميكرو رامان براي لوله هاي نانويي فوق انجام گرديد كه در مقاله حاضر به بررسي نتايج به دست آمده از طيف سنجي مذكور پرداخته شده است.

كلمات كليدي: