بررسي زيست فعالي و زيست اضمحلالي پودر هيدروكسي آپاتيت نانو كريستال

اولين همايش دانشجويي فناوري نانو - دانشگاه تربيت مدرس

30 الي 2 بهمن 1385، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

بخش معدني استخواني و دندان شامل تركيب بلورين كلسيم هيدروكسي آپاتيت مي باشد. كلسيم آپاتيت مصنوعي به طور گسترده اي به صورت تكه اي و پودري در ترميم و جايگذاري بافت سخت آسيب ديده و يا به صورت پوشش بر روي كاشتني هاي بدن استفاده مي شود. پودر نانو كريستال هيدروكسي آپاتيت داراي مساحت سطح بالاتري است كه در نتيجه خواص سينترينگ و چگال شدن بهتري از خود نشان مي دهد و اين باعث افزايش چقرمگي هيدروكسي آپاتيت چگال مي گردد. همچنين هيدروكسي آپاتيت در ابعاد نانو تشابه ساختاري با آپاتيت بيولوژيك بافت هاي سخت بدن دارد. در اين كار پژوهشي از كربنات كلسيم (CaCO)كلسيم فسفات دي هيدرات (CaHPO4 ,2H2o) به عنوان مواد اوليه استفاده شد. مواد اوليه به نسبت مولي كلسيم به فسفات 67/1 توزين و به مدت زمان هاي مختلف در آسياب گلوله اي سياره اي با نسبت جرم گلوله به بار 20 و سرعت 540 دور بر دقيقه آسياب شده شدند.

كلمات كليدي: