سنتز پودرهاي نانو كريستاله آلفا آلومينا به روش سل- ژل احتراقي با استفاده از آسپاراجين

اولين همايش دانشجويي فناوري نانو - دانشگاه تربيت مدرس

30 الي 2 بهمن 1385، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

آلومينا در صنايع مختلفي چون كاتاليست، جاذب، ساينده ها و صنايع الكتريكي كاربرد دارد. با توجه به اينكه اگر اين ماده داراي ساختار نانو باشد، خواص فيزيكي و مكانيكي آن بهبود قابل توجهي مي يابد، توليد و بهينه سازي روشهاي توليد اين ماده از اهميت ويژه اي برخوردار است. يكي از روشهاي توليد اين ماده به صورت پودرهاي نانو كريستاله، روش سنتز احتراقي است كه به خوبي قابليت جايگزيني روشهاي قديمي و صنعتي فعلي را دارد. در اين تحقيق به توليد آلومينا به روش سل- ژل احتراقي كه يكي از گونه هاي سنتز احتراقي محسوب مي شود، پرداخته و اثر فاكتورهاي مهمي چون نسبت سوخت به اكسيد كننده، ميزان اكسيد كننده اضافي و PH محلول اوليه را مورد بررسي قرار داده ايم و توليد آن را با توجه به طراحي آماري تاگوچي 4- L در توليد گاما آلومينا بهينه ساخته ايم. در مقاله حاضر آلوميناي نانو كريستاله براي اولين بار با استفاده از اسيد آمينه آسپاراجين توليد شده است.

كلمات كليدي: