مطالعه و بهينه سازي ساخت لوله هاي نانويي كربن با استفاده از طيف سنجي رامان، FT-IR و پراش X

اولين همايش دانشجويي فناوري نانو - دانشگاه تربيت مدرس

30 الي 2 بهمن 1385، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده:

رشد لوله هاي نانويي كربن با واتر كيبي اسيتيلن بر روي يك ورق نازك كاتاليزور توسط رسوب گذاري بخار شيميايي (CVD) جهت بررسي ساز و كار بهينه رشد انجام گرفت. شرايط مختلف رشد جهت توليد لوله هاي نانويي كربن با كنترل دما و فشار داخل واكنشگر CVD و با اندازه هاي گوناگون دانه بندي كاتاليزورها صورت گرفت. CNTها به شكل عمودي بر روي محيطي از Fe2o3 ، Y2o3، Al2o3 و تركيبات آنها كه بر روي زير لايه سيليكوني رسوب داده شده بودند، رشد يافتند. در اين بررسي اسيتيلن به عنوان منبع كربني در فشارهاي مختلف براي رشد CNT ها استفاده شد. رشد در دماي تقريبي C ° 850 بهينه شد. پودرهاي كاتاليزوري با اندازه دانه بندي متفاوت توسط روش هم رسوبي بدست آمد. با تجزيه و تحليل طيف سنجي پراكندگي رامان لوله هاي نانويي كربن مي توان قطر و نرخ رشد را با مطالعه مدهاي D، G و RBM مورد بررسي قرار داد.

كلمات كليدي: