جستجو

شرايط جستجو
نتيجه جستجوي شما، شامل 939 يافته مي باشد
شيوه مرتب سازي
نمايش نتيجه در هر صفحه
9

مطالعه ميكربهاي جداشده از عفونت هاي ادراري افراد ديابتيك و تعيين الگوي مقاومت آنها

نويسنده: بابك وثوقي
استاد راهنما: محمدتقي اخي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي،
كلمات كليدي: Diabetes mellitus ،Urinary tract infection ،Antigiogram