جستجو

شرايط جستجو
نتيجه جستجوي شما، شامل 3,566 يافته مي باشد
شيوه مرتب سازي
نمايش نتيجه در هر صفحه
13

بررسي توزيع فراواني عوامل مرتبط با END STAGE RENAL DISEASE در بيماران تحت همودياليز از سال 1380 تا 1389

نويسنده: سيد سامان طالبي
استاد راهنما: منوچهر اميني، رامين حشمت
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/06/04
مدرك: دكتراي تخصصي بيماريهاي داخلي
دانشگاه: پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
كلمات كليدي: Iran, ESRD, Hemodialysis, prevalence, anemia
14

بررسي شيوع هپاتيت C درافراد پر خطر استان كهگيلويه و بوير احمد

نويسنده: سيده مرضيه طباطبائي
استاد راهنما: بهادر سركاري
استاد مشاور: سيد عبدالمجيد خسرواني، مهدي اكبر تبار
تاريخ دفاع:
مدرك: دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي یاسوج، پزشكي،
كلمات كليدي: هپاتيت سي، شيوع، عوامل خطرزا، Hepatitis C, prevalence, risk factor
15

شيوع ميكروالبومينوري در بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به واحد ديابت بيمارستان رازي رشت در سال 86-84

نويسنده: ريحانه شاهرخي راد
استاد راهنما: ملك معين انصار
استاد مشاور: كاظم لبادي
تاريخ دفاع:
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي گیلان، پزشكي،
كلمات كليدي: ميكروالبومينوري، شيوع، ديابت نوع2، فشار خون، microalbuminuria, prevalence, type 2 diabetes, blood pressure
16

بررسي شيوع اتيت سروز در كودكان 3 تا 6 ساله مهد كودك هاي شهر كرمان در سال 87-1386

نويسنده: يگانه تيموري
استاد راهنما: كرامت مظفري نيا
استاد مشاور: افشين صرافي نژاد
تاريخ دفاع:
مدرك: دكتراي تخصصي گوش و حلق و بيني و جراحي سرو گردن
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پزشكي مهندس افضلي پور،
كلمات كليدي: اتيت مياني با ترشح، شيوع، كودكان 6-3 ساله، OME, Prevalence, 3-6 years old children