جستجو

شرايط جستجو
نتيجه جستجوي شما، شامل 21 يافته مي باشد
شيوه مرتب سازي
نمايش نتيجه در هر صفحه
19

بررسي وضعيت آلودگي صوتي در منطقه 9 شهرداري تهران و تعيين انديس اثرات صدا (NII)

نويسنده: رضا جليل زاده ينگجه
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: مجيد عباسپور، فرامرز معطر
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست / آلودگي هوا(M.Sc)
دانشگاه: آزاد اسلامي، محيط زيست و انرژي، واحد علوم و تحقيقات
كلمات كليدي: آلودگي صوتي، محيط زيست، منطقه 9 شهرداري تهران، NEF