جستجو

شرايط جستجو
نتيجه جستجوي شما، شامل 12,936 يافته مي باشد
شيوه مرتب سازي
نمايش نتيجه در هر صفحه
9

بررسي توزيع فراواني عوامل مرتبط با END STAGE RENAL DISEASE در بيماران تحت همودياليز از سال 1380 تا 1389

نويسنده: سيد سامان طالبي
استاد راهنما: منوچهر اميني، رامين حشمت
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/06/04
مدرك: دكتراي تخصصي بيماريهاي داخلي
دانشگاه: پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
كلمات كليدي: Iran, ESRD, Hemodialysis, prevalence, anemia
10

بررسي شيوع ايزوتروپياي تطابقي در بين كودكان زير 8 سال مبتلا به هيپرمتروپياي قابل توجه ( دورببيني بيشتر يا مساوي 3 ديوپتر) مراجعه كننده به كلينيك چشم پزشكي شفاي شهرستان كرمان از 1/11/1387 تا 30/10/1388

نويسنده: پروانه رشيد پور
استاد راهنما: عصمت كرباسي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1389/01/01
مدرك: دكترا پزشكي عمومي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پزشكي مهندس افضلي پور،
كلمات كليدي: IRAN, kerman, significant hyperopia, refractive accommodative esotropia Amblyopia
11

بررسي خصوصيات باليني و شيوع انواع سرطانيهاي تيرئيد در مراجعين به بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال1357 تا 1372

نويسنده: حسين خواجه ديني، آتوسا شيخ مظفري
استاد راهنما: باقر لاريجاني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكتراي پزشكي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، ،
كلمات كليدي: Thyroid, Carcinoma, Histotype, Iran