جستجو

شرايط جستجو
نتيجه جستجوي شما، شامل 2,984 يافته مي باشد
شيوه مرتب سازي
نمايش نتيجه در هر صفحه
15

بررسي اثر بخشي مداخلات غير جراحي در درمان زنان مبتلا به Androgenetic Alopecia؛ مرور سيستماتيك و متاآناليز

نويسنده: معصومه حسني
استاد راهنما: حميدرضا برادران، عليرضا فيروز
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1391/07/01
مدرك: دكتراي عمومي پزشكي
دانشگاه: علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، پزشكي،
كلمات كليدي: Androgenetic alopecia, Female pattern hair loss, Systematic review