جستجو

شرايط جستجو
نتيجه جستجوي شما، شامل 85 يافته مي باشد
شيوه مرتب سازي
نمايش نتيجه در هر صفحه
4

بررسي باليني فراواني ضايعات شبه ليكن پلان در افراد مبتلا به ديابت مليتوس در مركز تحقيقات ديابت همدان در سال 1386

نويسنده: محمدمهدي زنديه
استاد راهنما: سيما سادات لاري
استاد مشاور: پوراندخت داووديم، خسرو ماني كاشاني
تاريخ دفاع:
مدرك: دكتراي دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي همدان، دندانپزشكي،
كلمات كليدي: ضايعات شبه ليكن پلان، ليكن پلان، ديابت