جستجو

شرايط جستجو
نتيجه جستجوي شما، شامل 34 يافته مي باشد
شيوه مرتب سازي
نمايش نتيجه در هر صفحه
2

بررسي شيوع و توزيع ازدواج فاميلي در 3 نسل متوالي در افراد مراجعه كننده به درمانگاه ديابت و استئوپروز

نويسنده: سميه رشيد شمالي، وحيده منتظري
استاد راهنما: سيد محمد اكرمي
استاد مشاور: باقر لاريجاني
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك: دكتري عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، پزشكي،
كلمات كليدي: ازدواج فاميلي، انواع ازدواج فاميلي، بيماريهاي مادرزادي